Покана за представяне на предложения за 2020 г. – EAC/A03/2019 – затворена

Покана за представяне на предложения за 2020 г. – EAC/A03/2019
Отворена е покана за набиране на предложения по Европейския корпус за солидарност. Покана за представяне на предложения се основава на Регламент (ЕС) 2018/1475 на Европейския парламент и на Съвета от 2 октомври 2018 г. за установяване на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на Регламент (ЕС) № 1288/2013, Регламент (ЕС) № 1293/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС, както и на годишната работна програма за 2020 г. на Европейския корпус за солидарност. Европейският корпус за солидарност обхваща периода 2018—2020 г. Общите и конкретните цели на Европейския корпус за солидарност са изброени в членове 3 и 4 от Регламента.
Поканата за представяне на предложения обхваща следните действия на Европейския корпус за солидарност:
 • Доброволчески проекти
 • Доброволчески партньорства (специфични споразумения за 2020 г. по линия на РСП за 2018—2020 г.)
 • Доброволчески екипи във високоприоритетни области
 • Стажове и работни места
 • Проекти за солидарност
 • Знак за качество
Всеки публичен или частен орган може да кандидатства за финансиране в рамките на Европейския корпус за солидарност. Освен това групи от млади хора, регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност, могат да кандидатстват за финансиране на проекти за солидарност.
В Европейския корпус за солидарност могат да участват следните държави:
28-те държави — членки на Европейския съюз, могат да вземат пълно участие във всички действия на Европейския корпус за солидарност.
Освен това в някои действия на Европейския корпус за солидарност могат да участват организации от:
 • държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия
 • държавите кандидатки за членство в ЕС: Турция, Сърбия и Република Северна Македония
 • партньорските държави.
Повече подробности относно реда и условията за участие могат да се открият в ръководството за Европейския корпус за солидарност за 2020 г.
Изпълнението на настоящата покана за представяне на предложения зависи от наличността на бюджетните кредити, предвидени в бюджета за 2020 г. след неговото приемане от бюджетния орган, или — ако бюджетът не бъде приет — на бюджетните кредити, предвидени в режима „временни суми от една дванадесета“.
Общият бюджет, заделен за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 117 650 000 EUR и се основава на годишната работна програма за 2020 г. на Европейския корпус за солидарност.
Общият бюджет, предвиден за поканата за представяне на предложения, и неговото разпределение са индикативни и могат да бъдат изменени, при условие че бъде прието изменение на годишната работна програма за 2020 г. на Европейския корпус за солидарност. Потенциалните кандидати се приканват да следят редовно годишната работна програма за 2020 г. на Европейския корпус за солидарност и нейните изменения, публикувани на адрес: [https://ec.europa.eu/youth/annual-work-programmes_en], що се отнася до бюджета за всяко действие, обхванато от поканата.
Размерът на предоставените безвъзмездни средства, както и продължителността на проектите варират в зависимост от фактори като вида на проекта и броя на участващите партньори.
Срокове:
Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, приключват в 12,00 ч. (на обяд) брюкселско време.
 • Доброволчески проекти – 1 октомври 2020 г.
 • Доброволчески екипи във високоприоритетни области17 септември 2020 г.
 • Стажове и работни места1 октомври 2020 г.
 • Проекти за солидарност1 октомври 2020 г.
Заявления за знак за качество могат да бъдат подавани по всяко време.
Подробните условия на настоящата покана за представяне на предложения, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за Европейския корпус за солидарност (2020 г.) на следния адрес в интернет:
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps