Борбата срещу разхищаването на храни е едно от ключовите направления за действие, заложени в стратегията на ЕС „От фермата до трапезата”, която има за цел да направи хранителните системи справедливи, здравословни и щадящи околната среда.
Според оценките в ЕС около 88 милиона тона хранителни отпадъци се генерират годишно по веригата за доставка на храни, като свързаните с тях разходи се оценяват на 143 милиарда евро. Намаляването на хранителните отпадъци има огромен потенциал за намаляване на ресурсите, които използваме, за да произвеждаме храната, която ядем, както и въздействието на хранителните системи върху околната среда и климата. Освен това има важно социално измерение, което помага за справяне с предизвикателствата пред продоволствената сигурност.
За да подкрепи ключови играчи при предприемането на действия за справяне с разхищаването на храни, Европейската комисия в сътрудничество с HaDEA стартира нова покана за предложения по Програмата за единния пазар (SMP) – Хранително направление: „Грантове за заинтересованите страни за подобряване на измерването на хранителните отпадъци и прилагането на предотвратяване на хранителните отпадъци в техните операции и организации“.
Целта на поканата е да подпомогне заинтересованите страни в сектора на хотелиерството и хранителните услуги да подобрят измерването на хранителните отпадъци и да помогнат за прилагането на предотвратяването на хранителните отпадъци в техните операции и организации. Секторът включва ресторанти, хотели и кетъринг услуги (здравеопазване, образование, столове, транспорт и др.) както в публичната, така и в частната сфера.
Чрез тази покана Европейската комисия търси решения, които са готови за прилагане от малки и средни предприятия (МСП), в близки до пазарните условия и в индустриален или търговски мащаб. Широка гама от дейности са допустими да бъдат подкрепени от безвъзмездните средства, предлагани по тази покана, като интегриране на предотвратяването на хранителните отпадъци в бизнес операциите, програми за мониторинг на хранителните отпадъци, комуникационни материали, разработване на нови бизнес модели, програми за обучение и др.
Предложенията за проекти трябва да включват първоначална диагностика на хранителните отпадъци, за да се разбере степента на проблема и следва да включват измерване на хранителните отпадъци като част от оценката на ефективността на предложените инициативи.
Краен срок: 20 септември 2022 г. | 17:00 CET (Брюксел)
Бюджет: € 2 250 000

Източник: Еропейска комисия