Отворена покана: Журналистически партньорства 2023

Комисията продължава да подкрепя устойчивостта на сектора на новинарските медии с трета покана за партньорство в областта на журналистиката. Тази година обхватът на финансирането беше разширен с второ действие, а бюджетът е увеличен на 10 млн. евро.

Тазгодишната покана за представяне на предложения за партньорства в областта на журналистиката се състои от две действия: първото е за увеличаване на сътрудничеството между медиите чрез стимулиране на иновациите в бизнес моделите и редакционните процеси, а второто – за подкрепа на медийния плурализъм и медиите с особено значение за демокрацията и гражданското участие.

Първо действие: сътрудничество
Половината от бюджета ще следва логиката на предишните покани и ще подкрепя трансграничното сътрудничество между новинарските медийни организации в Европа, за да работят по трансформация на бизнес модели и/или журналистически проекти с пълна редакционна независимост. Консорциумите могат да изберат да се съсредоточат върху (под)сектор на новинарските медии (радио, телевизия, цифрови медии, печат, списания и т.н.) и/или конкретен журналистически жанр. Проектите следва да укрепват сътрудничеството и могат например да се съсредоточат върху разработването на технически и редакционни стандарти, тестването на нови бизнес модели, нови видове редакции и журналистически формати и споделянето на най-добри практики между колеги (например чрез обучение и събития). В крайна сметка проектите трябва да са от полза и за други издания на пазара, включително за малки медии. Предложените дейности следва да бъдат ясно представени и обосновани и да се основават на нуждите на избрания(те) (под)сектор(и).

Консорциумите трябва да обединяват поне трима партньори от поне три различни държави, участващи в програмата “Творческа Европа”.
ЕС ще финансира 80 % от разходите по проектите, а максималният размер на индивидуалните безвъзмездни средства е 2 млн. евро.
Всички проекти трябва да са с продължителност 24 месеца.

Второ действие: плурализъм
Като новост другата половина от бюджета ще бъде посветена на организации, предлагащи безвъзмездни средства за медии, които са от особено значение за демокрацията и по-специално за гражданското участие:

  • местни и регионални медии,
  • независима и разследваща журналистика,
  • организации, предоставящи новини от обществен интерес/журналистика в обществена полза, като например общностна, правна и гражданска журналистика и медии, или новини, повишаващи прозрачността на медиите.

По този начин Комисията желае да укрепи медийни жанрове като местните и регионалните медии, обществените медии и разследващата журналистика, които са изправени пред особено неблагоприятни икономически условия.

В допълнение към безвъзмездните средства проектите могат да предлагат и обучения и/или да разработват други мерки в полза на избрания от тях сектор/сектори, като например разработване на деонтологични стандарти, критерии и показатели за определяне на рамката на подкрепата и др.

Предложенията могат да се подават от консорциуми или отделни организации (например организации с нестопанска цел, но не само).
ЕС ще финансира 90 % от разходите по проектите, а максималният размер на индивидуалните безвъзмездни средства е 3 млн. евро.
Всички проекти трябва да са с продължителност 24 месеца.

Желаещите да кандидатстват имат възможност да се включат в информационни сесии 👇

Повече информация: Journalism Partnerships | Shaping Europe’s digital future (europa.eu)