Отворена покана по процедура BG16RFOP001-1.010 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин, Оперативна програма „Региони в растеж“

Отворена покана по процедура BG16RFOP001-1.010 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин, Оперативна програма "Региони в растеж"
Процедурата се реализира в рамките на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020. Цел на настоящата процедура е да се подкрепи реализацията на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 39 града от 1-во, 2-ро, 3-то йерархично ниво в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г. В настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ може да участват единствено общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система съгласно НКПР 2013-2025 г., които изрично са посочени като конкретни бенефициенти на помощта в Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г. и в критериите за избор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение на оперативната програма. Допустими партньори по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са: държавни институции – първостепенни/второстепенни разпоредители с бюджетни кредити – за административни сгради на държавната администрация (инвестиционен приоритет за енергийна ефективност); държавни висши училища или юридически лица, които управляват студентски общежития (инвестиционен приоритет за енергийна ефективност); Министерство на културата – за обекти на интервенция културна инфраструктура (сгради), държавна собственост в управление на Министерство на културата (инвестиционен приоритет за социална инфраструктура, група дейности „културна инфраструктура”); Общински компании за обществен градски транспорт (инвестиционен приоритет за градски транспорт). Краен срок за подаване на проектните предложения по текущата покана е 31. 12. 2019г. Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020) представлява единна оперативна програма за цялата територия на България и е насочена към постигане на растеж и заетост в българските региони. ОПРР 2014-2020 е разработена в съответствие със стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (Европа 2020). Също така, ОПРР 2014-2020 е част от Споразумението за партньорство на Република България за програмния период 2014-2020г., и е в съответствие с Националната програма за развитие България 2020, с Националната програма за реформи, с Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., с Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. (НКПР), с Териториален дневен ред на ЕС 2020, със стратегията на ЕС за Дунавския регион. В този по-широк контекст всички действия, предвидени в рамките на ОПРР 2014-2020, ще включват приоритетите на Общността, които подкрепят икономическото, социалното и териториалното сближаване, както и опазване качеството на околната среда.
Източник: www.eumis2020.government.bg