Десет години България в Европейския съюз – повод за празнуване!

Десет години България в Европейския съюз – повод за празнуване!
Последните десет години са едни от наи-успешните за нашата държава, членството в европейския съюз е наи-благоприятният и мирен период от българската история. С членството си България се присъедни към едно голямо, демократично, икономически стабилно и развито европейско семейство, а българското общество спечели от прилагането на европейските политики както макро и микро икономически, така и директно благоприятно вличние върху качеството си на живот. Членството на България в Европейския съюз е пряко обвързано и с положителното въздействие върху икономическото развитие на страната. В периода от стартирането на преговорите за членство през 1999 г. до присъединяването на страната към ЕС през2007 г., БВП на глава от населението по покупателна способност нараства от 27% до 40.8% спрямо средното равнище за ЕС, а през 2016 г. достига 48.1%. Относителното забавяне на икономическия растеж спрямо предприсъединителния период се дължи и на съвпадението на периода на членството с голямата рецесия, настъпила след глобалната финансова и икономическа криза от 2007 г. Членството в ЕС способства за минимализиране на негативните ефекти от рецесията върху икономиката на страната, защото след 10 години в ЕС и въпреки огромната тежест на световната криза, коефициентът на безработица в България е по-нисък, отколкото в последната година преди членството, а производителността на труда продължава да нараства. Друг важен ефект е  политиката, ориентирани към насърчаване на мобилността, увеличават възможностите на българските граждани за живот, работа и образование във всяка страна-членка на ЕС. В този десетгодишен период са постигнати значителни подобрения в областта на екологичните показатели, защитата на потребителите, правата на пациентите и социалното равенство. Благодарение на европейско финансиране българското образование интегрира деца в риск и деца със специални образователни потребности; разширява шанса на маргинализирани социални групи за участие в пазара на труда чрез допълнителна квалификация; способства за образователната и научна мобилност. Сред най-значимите ползи от членството за гражданския сектор се нарежда възможността за формиране на европейски мрежи от НПО – източник на ценна експертиза. България е една от страните, които са спечелили най-много от членството си в ЕС, тя е най-големия нетен бенефициент на европейски средства. Участието в Съюза оказва благоприятно влияние и върху българската култура – спомага популяризирането на родни културни продукти на европейско и световно ниво през финансиране на преводи, участия във фестивали, разпространение, общоевропейски награди в областта на културата; съдейства производството на български културни продукти – чрез европейско финансиране на филми, медийни програми и т.н. Същевременно се разширява достъпа на българските граждани до култура, а именно чрез подкрепа на локални фестивали и общоевропейски културни събития като „Нощта на музеите“; съдейства интегрирането на маргинализирани групи през културни практики (напр. „Пловдив – европейска столица на културата“). През 2017 постигнахме премахване на роуминг таксите, както и падане на визовия режим за Канада. Следвайки европейските ценности България постигна много в различни области и само продължавайки да ги следва може да върви напред и да се развива!
Източник: Доклад 10 години България в ЕС