Десет отворени покани за кандидатстване по Програмата „Граждани, равенство, права и ценности“

Програмата „Граждани, равенство, права и ценности“ има за цел защита и утвърждаване на правата и ценностите, залегнали в Договорите за ЕС и в Хартата на основните права. Програмата работни в няколко направления: „Ценности на съюза“, „Равенство, права и равенство между половете“, „Гражданска ангажираност и участие“ и „Дафне“.
Специфични цели на Програмата са:
– да защитава и утвърждава ценностите на ЕС (направление „Ценности на Съюза“);
– да утвърждава правата, недискриминацията и равенството, включително равенството между половете, и да спомага за интегрирането на принципа на равенство между половете и недискриминация (направление „Равенство, права и равенство между половете“);
– да насърчава ангажираността и участието на гражданите в демократичния живот на ЕС и обмена между гражданите на различни държави членки, както и да повишава тяхното познаване на общата им европейска история (направление „Гражданска ангажираност и участие“);
– да се бори срещу насилието, включително насилието, основано на пола (направление „Дафне“).
Допустими кандидати са всички граждански и неправителствени организации, работещи в сферата на гражданското общество, правосъдието, защитата на човешките права и равенството между половете. Могат да кандидатстват организации, които работят на местно, регионално, национално и транснационално равнище по темите за правосъдие, права и ценности.
Конкретните отворени покани заедно с условията за кандидатстване и крайните срокове, търсете на Search Funding & Tenders (europa.eu)
Източник: Европейска комисия