Доклад на ЕК за иоставащите региони в ЕС

Доклад на ЕК за иоставащите региони в ЕС
 
Европейската комисия публикува доклад за изоставащите региони в ЕС. В доклада определя и ясни стратегии за растеж чрез средства от ЕС. Направена е оценка за препятствията, които пречат на растежа на доходите на регионите и постигането на очакваните за ЕС равнища. Приучени са 48 региона в осем държави от ЕС и са характеризирани като „региони със слаб растеж“ и „региони с ниски доходи“. Повечето са региони от Южна и Източна Европа.  В доклада се казва, че икономиките на регионите с ниски доходи могат да бъдат насърчени чрез ефективна комбинация от инвестиции в иновации, човешки капитал и свързаност. Това означава, че приоритет ще бъдат инвестиции в подобряване квалификацията на хората, за да са подготвени за включване в стопански дейности, както и промени в инфраструктурата, която е съществен пропуск в много от регионите и пречи на тяхното развитие. Ще се използват т.нар. стратегии за интелигентно специализиране, за да се създаде доброи ефективно взаимодействие между сферите на образованието и стопанските дейности. Въведените по линия на политиката на сближаване предварителни условия за успешни инвестиции могат да бъдат силни стимули за преодоляване на основни пречките пред инвестициите, установени в доклада.
 
Източник: Европейската комисия