Доклад на експертна група на виско равнище относно фалшивити новини и дезинформацията

Доклад на експертна група на виско равнище относно фалшивити новини и дезинформацията
Експертна група на високо равнище работи през последните месеци, за да завърши своя Дклад с препоръки срещи онлайн дезинформацията. Окончателния доклад беше предаден на българския комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел. Анализът, представен в доклада, започва от споделеното разбиране за дезинформацията като феномен, който надхвърля термина "фалшиви новини". Дезинформацията, както е определена в докладa, включва всички форми на невярна, неточна или заблуждаваща информация, проектирана, представена и популяризирана, за да причини умишлена вреда или печалба. Той не обхваща въпросите, произтичащи от създаването и разпространението онлайн на незаконно съдържание (по-специално клевета, насилие, подбуждане към насилие), които подлежат на регулаторни мерки съгласно законодателството на ЕС или на национално равнище, нито други форми на умишлено, но не подвеждащо нарушаване на факти такива каквито са сатирата и пародията. Еспертната група съветва Комисията срещу опростени решения. Всяка форма на цензура, публична или частна, трябва ясно да се избягва. Вместо това препоръките на експертите имат за цел да осигурят краткосрочни отговори на най-належащите проблеми, по-дългосрочни отговори за повишаване на устойчивостта на обществото към дезинформацията и рамка за гарантиране на непрекъснато оценяване на ефективността на тези отговори, докато се разработват нови решения, базирани на доказателства. Този многоизмерен подход се основава на редица взаимно свързани и взаимно подсилващи се отговори. Тези отговори се основават на пет стълба, предназначени да: увеличат прозрачността на онлайн новини, включващи адекватно и съобразено с неприкосновеността на личните данни, споделяне на данни за системите, които позволяват тяхното онлайн разпространение; да насърчава медийната и информационна грамотност, за да се противодейства на дезинформацията и да се помогне на потребителите да навлязат в средата на цифровите медии; да разработва инструменти за оправомощаване на потребителите и журналистите да се справят с дезинформацията и да насърчават положителния ангажимент с бързо развиващите се информационни технологии; да опази разнообразието и устойчивостта на европейската новинарска система и насърчаване на продължаващото проучване на въздействието на дезинформацията в Европа, за да се оценят предприетите от различните участници мерки и постоянно да се коригират необходимите отговори. Докладът може да бъде прочетен тук.
Източник: Европейска комисия