ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ Е ПРЕДЛОЖЕНА ЗА ОБСЪЖДАНЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ПРОЦЕДУРА "ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ Е ПРЕДЛОЖЕНА ЗА ОБСЪЖДАНЕ

Първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020е обявена от УО на ОПИК за обществено обсъждане.

Общият размер на безвъзмездната помощ по процедурата е  50 000 000 евро (97 791 500 лв.). Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект е 100 000 лв., а максималният размер варира в зависимост от категорията предприятие: за микро, малки и средни предприятия е 1 000 000 лв., а за големи 1 500 000 лв.

Процедурата„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ цели да предостави подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

Кандидатстването и оценяването по процедурата саизцяло електронни.  Оценката на проектните предложения ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Избраните критерии и методологията за оценка гарантиратмаксимална обективност и балансираност между оценката на иновативността и пазарната приложимост на подкрепяната иновация, иновативния капацитет и финансова стабилност на кандидата (на база историческите данни на кандидата за предходните три години), оценката на конкурентоспособност на предприятието в резултат на изпълнението на проекта (на база на данните от изисквания за целта бизнес план), приоритизиране на проекти и реалистичност на разходите по проекта.

Документите по  процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ се публикуват на основание чл. 13, ал. 4 от ПМС №107/20.05.2014 г. 

Всички заинтересовани лица могат да дават предложения и коментари по горепосочените документи в срок до 17.30 ч. на 16.11.2015г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg

Насоките за кандидатстване и пълният пакет с документимогат да се намерят на следния интернет адрес: https://www.eufunds.bg/novini/