Два обществени форума за повишаване на осведомеността относно възможностите за цифрова трансформация на местно ниво се проведоха във Видин и Белоградчик.

Два обществени форума за повишаване на осведомеността относно възможностите за цифрова трансформация на местно ниво се проведоха във Видин и Белоградчик на 17 и 19 октомври 2023 г.
По време на събитията бяха представени важни стратегически и програмни документи както на национално равнище, така и на европейско, насочени към постигане на необратима цифрова трансформация в публичния сектор. Специално внимание беше отделено на представянето на възможности за безвъзмездно финансиране, предоставяно от ЕС за местните власти, бизнеса и структурите на гражданското общество за подпомагане на дигиталната им трансформация. В допълнение, в дискусионната част на форумите обсъдихме конкретни добри практики и успешни бизнес модели от други европейски държави, като целта е тези практики да бъдат използвани и приложени по подходящ начин на местно равнище. Събитието привлече представители на местните власти, представители на НПО, представители на гражданско общество, представители на малкия и среден бизнес от област Видин.