Покана за представяне на предложения № EACEA-52/2019 по програма „Европа за гражданите“ – затворена

Покана за представяне на предложения № EACEA-52/2019 по програма „Европа за гражданите“ — безвъзмездни средства за действия за 2020 г. (2019/C 420/09)

Настоящата покана за представяне на предложения се основава на Регламент (ЕС) № 390/2014 за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014—2020 г. и на годишната програма „Европа за гражданите“ за 2020. Програмата „Европа за гражданите“ обхваща периода от 2014 до 2020 г. Общите и конкретните цели на програмата „Европа за гражданите“ са посочени в членове 1 и 2 от регламента. Настоящата покана обхваща следните направления и мерки по програмата „Европа за гражданите“:

Направление 1: „Европейска памет за миналото“

Проекти по „Европейска памет за миналото“

Направление 2: „Демократична ангажираност и гражданско участие“
– „Побратимяване на градове“
– „Мрежи от градове“
– „Проекти на гражданското общество“

Заявленията трябва напълно да отговарят на критериите за допустимост, които са общи за всички направления на програмата и са представени по-долу, и на конкретните критерии за допустимост, приложими за всяка мярка, както са описани в Ръководството на програмата.
Кандидатите (понятието „кандидати“ се отнася до кандидатите и партньорите) трябва да са или публични органи, или организации с нестопанска цел, имащи правосубектност. Най-малко една държава — членка на ЕС, трябва да е участник в проектите по „Памет за миналото“ и „Побратимяване на градове“ и най-малко две държави членки трябва да участват в проектите „Мрежи от градове“ и „Проекти на гражданското общество“.

Кандидатите трябва да са установени в:
– държавите-членки на Европейския съюз: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чешката република, Швеция.

– Албания, Босна и Херцеговина, Република Северна Македония, Черна гора и Косово (2) За кандидати от Обединеното кралство: обърнете внимание, че критериите за допустимост трябва да бъдат изпълнени през целия срок на отпускане на безвъзмездните средства. Ако Обединеното кралство напусне ЕС по време на периода на отпускане на средства, без да сключи споразумение с ЕС, гарантиращо в частност, че британските кандидати ще продължат да бъдат допустими, ще спрете да получавате финансирането от ЕС (като същевременно ще продължите да участвате, ако е възможно) или от Вас може да се изиска да напуснете проекта.
Програмата е потенциално отворена за следните категории държави, при условие че са подписали международно споразумение с Европейската комисия за участие в програмата „Европа за гражданите“:

a) държавите в процес на присъединяване към ЕС, държавите кандидатки и държавите потенциални кандидатки, в съответствие с общите принципи и общите условия за участието на тези държави в програми на Съюза, установени в съответните рамкови споразумения, решения на Съвета за асоцииране или други подобни споразумения;
б) държавите — членки на ЕАСТ, които са страни по Споразумението за ЕИП, в съответствие с разпоредбите на това споразумение. Информация относно подписването на международните споразумения за участието в програмата „Европа за гражданите“ ще бъде предоставена на следния уебсайт: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Бюджет и продължителност на проектите

Изпълнението на настоящата покана за представяне на предложения подлежи на следните условия: наличие на бюджетни кредити, предвидени в проектобюджета за 2020 г., след приемането на бюджета за 2020 г. от бюджетния орган или ако бюджетът не е приет, съгласно предвиденото в т.нар. „временни суми от една дванадесета“. Общият заделен бюджет по настоящата покана за представяне на предложения се предвижда да бъде 17,9 млн. евро.
—Проекти по „Европейска памет за миналото“ 4,1 млн. евро
—„Побратимяване на градове“ 4,8 млн. евро
—„Мрежи от градове“ 5,1 млн. евро
—„Проекти на гражданското общество“ 3,9 млн. евро
Общият заделен бюджет за поканата за представяне на предложения, както и разпределението му, са ориентировъчни и може да бъдат променени вследствие на изменение на годишните работни програми „Европа за гражданите“. Потенциалните кандидати се приканват редовно да проверяват годишната работна програма „Европа за гражданите“ и нейните изменения, публикувани на: http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/official-documents/index_en.htm относно наличния бюджет за всяко действие, обхванато от поканата. Равнищата на отпусканите безвъзмездни средства, както и продължителността на проектите, се различават в зависимост от мерките. Подробности са предоставени в Ръководството на програмата „Европа за гражданите“.

Срокове за кандидатстване

Всички посочени по-долу крайни срокове за подаване на заявления изтичат в 17:00 ч., брюкселско време.                                                           

— „Побратимяване на градове“ – 1 септември 2020 г.
— „Мрежи от градове“  – 1 септември 2020 г.
— „Проекти на гражданското общество“ – 1 септември 2020 г.
Периодите за отговаряне на условията за участие на проектите са описани в Ръководството на програмата „Европа за гражданите“. За подробни указания за подаване на заявления прегледайте Ръководството на програмата „Европа за гражданите“.

Уведомяване за резултатите от оценката и публикуването им
Кандидатите следва да бъдат уведомени лично за резултата от процедурата за оценка с писмо, подписано от разпоредителя с бюджетни кредити, изпратено под формата на заведен в регистър документ до законния представител чрез портала за възможности за финансиране и обществени поръчки (ПВФО) най-малко шест месеца след срока за подаване на заявления. В рамките на тези шест месеца се извършва оценяването и подбора на предложенията, след което се приема решение за възлагане. Само след приключване на тези процедури се публикува списъкът с избраните проекти на следния уебсайт: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results_en и на ПВФО в зависимост от етапа на миграция към eGrants. Законният представител на кандидатстващата организация ще получи съобщение по електронната поща, посочващо датата, на която уведомителното писмо ще бъде публикувано в ПВФО. Информация как да получите достъп до уведомителното писмо може да се намери на следния уебсайт: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en. Кандидатът носи отговорността да посочи в заявлението правилния адрес на електронна поща на законния представител. Ако официалното уведомление в ПВФО не бъде отворено в срок от повече от 10 дни (за проекти), Агенцията счита, че официалното уведомление е прието.

Пълна информация
Подробните условия за настоящата покана за представяне на предложения, включително приоритетите, могат да бъдат намерени в Ръководството на програмата „Европа за гражданите“ на следния интернет адрес: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en и на ПВФО.

Източник: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/programme_guide_2020_bg.pdf