Единният цифров пазар – постижения и подводни камъни

Единният цифров пазар – постижения и подводни камъни
29 Законодателни инициативи бяха представени от Европейската комисия от 2015 г. до сега. 17 Бяха договорени инициативи между Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия. Вече има 12 законодателни инициативи на Комисията, които Европейският парламент и Съветът трябва да одобрят, за да доразвият единния цифров пазар. Единният цифров пазар (DSM) е този, в който се гарантира свободното движение на хора, услуги и капитали и където физическите и юридическите лица могат безпроблемно да осъществяват достъп до онлайн дейности и да участват в условия на лоялна конкуренция и високо ниво на потребителски и лични защита на данните, независимо от тяхната националност или място на пребиваване. На 10 май 2017 г. Комисията публикува средносрочен преглед на стратегията за цифровия единен пазар. Той представя и оценява напредъка в изпълнението на стратегията от 2015 г. насам и подчертава къде са необходими допълнителни действия. Европейската комисия определи завършването на Единния цифров пазар (DSM) като един от 10-те си политически приоритета. Единният цифров пазар създава възможности за нови инициативи и позволява на съществуващите компании да достигнат до пазара на над 500 милиона души. Завършването на единния цифров пазар може да допринесе 415 милиарда евро годишно за икономиката на Европа, да създава работни места и да преобразува нашите обществени услуги. Освен това той предлага възможности за гражданите, при условие че разполагат с подходящите цифрови умения. Повишеното използване на цифровите технологии подобрява достъпа на гражданите до информация и култура и подобрява възможностите им за работа. То може да насърчи модерното отворено управление. 
Източник: Европейската комисия