ЕК обяви набор от мерки за укрепване на правата на гражданите на ЕС

Във връзка с 30-ата годишнина от учредяването на гражданството на Европейския съюз, въведено с влизането в сила на Договора от Маастрихт, Европейската комисия представи пакет от мерки за укрепване на правата, произтичащи от европейското гражданство в целия Съюз.

Пакетът съдържа предложение за изменение на Директивата за консулската закрила с цел по-добра защита и подкрепа на гражданите на ЕС в чужбина по време на криза. Предложенията включват мерки за:

·       опростяване на процедурите и оптимално използване на мрежата от делегации на ЕС и посолствата и консулствата на държавите членки, за да се помага по-добре на гражданите в нужда; 

·       засилване на мерките за готовност и реакция при кризи, включително изготвяне на планове за действие при кризи за консулските служби и оценка на приблизителния брой европейски граждани, намиращи се в страната;

·       изпращане на съвместни екипи от консулски експерти, които да подпомагат персонала на дипломатическите и консулските служби по време на кризи.

Комисията публикува и Доклада за гражданството на ЕС за 2023 г., в който представя нови насоки за правото на свободно движение на гражданите на ЕС и техните семейства. Те се актуализират в помощ на органите и националните съдилища в държавите членки да прилагат правилно правилата на ЕС за свободно движение, по-специално за да се отчита многообразието на семействата. В новите насоки се предоставя правно и практическо тълкуване по въпроси, свързани с правата на свободно движение.

Пакетът включва също ръководство за добри изборни практики за хората с уврежданиясборник с практики за електронно гласуване, както и ръководство за гражданството на ЕС, което предоставя информация за правата на европейските граждани с акцент върху младите хора и хората, които неотдавна са придобили европейско гражданство.

Пакетът съдържа и доклад относно Европейската гражданска инициатива и последното проучване на Евробарометър за гражданството и демокрацията – 50% от анкетираните в това проучване смятат, че са добре информирани за правата си като граждани на ЕС.

Повече подробности ще откриете в съобщението за медиите.

Източник: Представителство на ЕК в България