ЕК опростява правилата за държавна помощ, за да ускори възстановяването от пандемията

ЕК опростява правилата за държавна помощ, за да ускори възстановяването от пандемията
Европейската комисия прие разширяване на приложното поле на Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО), което ще позволи на държавите членки да изпълняват определени мерки за помощ без предварителен контрол от страна на Комисията.
Става дума за мерки като:
1.   операции по финансиране и инвестиране, подкрепяни от фонда InvestEU;
2.   проекти за научни изследвания, развойна дейност и иновации (НИРД), получили печат за високи постижения по „Хоризонт 2020“ или „Хоризонт Европа“, както и съфинансирани проекти за научноизследователска и развойна дейност или действия за формиране на екипи по „Хоризонт 2020“ или „Хоризонт Европа“;
3.   проекти по линия на европейското териториално сътрудничество, известни още като Interreg.
С днешното изменение на ОРГО тези мерки вече могат да бъдат изпълнявани пряко от държавите членки, без да е необходимо Комисията да бъде уведомена за тях, като тя трябва да бъде информирана само впоследствие. Освен това с изменението Комисията създава допълнителни възможности за държавите членки да предоставят помощ, необходима за двойния зелен и цифров преход. Ще бъдат освободени от задължението за уведомяване:
1.   помощ за проекти за енергийна ефективност на сгради;
2.   помощ за инфраструктура за зареждане с електроенергия или гориво за пътни превозни средства с ниски емисии;
3.   помощ за фиксирани широколентови мрежи, мобилни мрежи 4G и 5G, някои проекти за инфраструктура за трансевропейска цифрова свързаност и някои ваучери..
Източник: Европейска комисия