ЕК предложи действия за повишаване на капацитета на публичните администрации

Европейската комисия прие съобщение относно укрепването на европейското административно пространство (ComPAct), в което се предлагат действия в помощ на публичните администрации да отговорят на нуждите на европейските граждани и бизнес.

ComPAct представлява първи по рода си набор от действия на ЕК в подкрепа на модернизацията на публичните администрации и за засилване на трансграничното сътрудничество помежду им. Понятието „европейско административно пространство“ описва сближаването на административните практики между държавите членки въз основа на общи принципи, а очакванията на европейците са за по-малко бюрокрация и повече прозрачност.

ЕК предлага 25 действия за подобряване на капацитета и качеството на публичните администрации на национално, регионално и местно ниво. Предложенията ComPAct включват:

·       Сътрудничество между администрациите и обмен на служители от една държава в друга с цел обмяна на знания и добри практики;

·       Цифрова трансформация на администрациите и безопасно и надеждно интегриране на ИИ-технологиите в оперативни дейности като одит и обществени поръчки;

·       Екологична трансформация и изграждане на устойчивост.

·       Набор от принципи на публичната администрация.

Комисията ще осъществява действията основно чрез Инструмента за техническа подкрепа (ИТП), както и чрез финансиране по програмата „Цифрова Европа“.

На 29 април 2021 г. Комисията прие работен документ, с който да подпомогне публичните администрации на държавите членки при осъществяването на реформи. На 17 декември 2021 г. беше създадена експертна група по публична администрация и управление, чиято цел е да формулира иновативни подходи за модернизиране на администрацията.

Източник: Представителство на ЕК в България