ЕК предложи мерки за намаляване на замърсяването с пластмасови микрочастици

Европейската комисия предложи за първи път мерки за предотвратяване на замърсяването с пластмасови микрочастици от непреднамерено изпускане на пластмасови гранули или пелети.

Предложението за Pегламент за предотвратяване на изпускането на гранули обхваща добри практики в обработката им, задължително сертифициране и лични декларации, както и обща методика за оценка на загубите. За малките и средните предприятия ще се прилагат по-леки изисквания, което да улесни тяхното спазване.

Необходимостта да се обърне внимание на нарастващото наличие на пластмасови микрочастици в околната среда беше установена в Стратегията на ЕС за пластмасите, Плана за действие за кръговата икономика и плана и Плана за действие за нулево замърсяване. Всяка година между 52 и 184 хиляди тона гранули или пелети се освобождават в околната среда поради неправилно третиране по цялата верига на доставки. Днешното предложение има за цел да гарантира, че всички оператори, обработващи пелети в ЕС, предприемат съответните предпазни мерки. Очаква се това да намали изпускането на пелети с до 74 %, което ще доведе до по-чисти екосистеми, ще допринесе за липсата на пластмаси в реките и океаните и ще намали потенциалните рискове за човешкото здраве.

Заедно с ограниченията за умишлено добавени пластмасови микрочастици от 25 септември 2023 г., приетите днес правила са първите инструменти на ЕС, специално предназначени за справяне със замърсяването с пластмасови микрочастици при източника.

За повече информация:

Въпроси и отговори относно мерките за намаляване на замърсяването с пластмасови микрочастици от пластмасови гранули

 Източник: Представителство на ЕК в България