ЕК прие пакет относно разширяването за 2023 г. и препоръча начало на преговори с Украйна и Молдова

Европейската комисия прие пакета относно разширяването за 2023 г., в който се прави подробна оценка на актуалното състояние и напредъка, постигнат по пътя към присъединяване към Европейския съюз от Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Турция и — за първи път — на Украйна, Република Молдова и Грузия.

Докладът е съсредоточен върху напредъка в изпълнението на основните реформи и формулира ясни насоки относно предстоящите приоритетни реформи. Присъединяването е и ще продължи да бъде процес, основан на заслуги, който зависи изцяло от постигнатия от всяка страна обективен напредък.

ЕК препоръчва да се започнат преговори с Украйна и Молдова, да се предостави статут на страна кандидатка на Грузия и да се започнат преговори за присъединяване с Босна и Херцеговина, след като бъде постигната необходимата степен на съответствие.

Европейската комисия прие също така нов план за растеж за Западните Балкани с цел на региона да се предоставят някои от ползите от членството преди присъединяването, да се стимулира икономическият растеж и да се ускори социално-икономическото сближаване. Целта следва да бъде да се даде възможност на партньорите да ускорят реформите и инвестициите, за да ускорят значително скоростта на процеса на разширяване и растежа на своите икономики. За тази цел за периода 2024—2027 г. е предложен нов Инструмент за реформи и растеж за Западните Балкани в размер на 6 милиарда евро. Плащанията ще се извършват едва след изпълнението на договорените реформи.

Повече подробности ще откриете в съобщението за медиите, а детайлните констатации и препоръки могат да бъдат намерени в докладите за всяка държава:

·       Албания: резюме; доклад; информационен документ

·       Босна и Херцеговина: резюме; доклад; информационен документ

·       Косово: резюме; доклад; информационен документ

·       Черна гора: резюме; доклад; информационен документ

·       Северна Македония: резюме; доклад; информационен документ

·       Сърбия: резюме; доклад; информационен документ

·       Турция: резюме; доклад; информационен документ                    

·       Украйна: резюме; доклад; информационен документ

·       Молдова: резюме; доклад; информационен документ

·       Грузия: резюме; доклад; информационен документ

Източник: Представителство на ЕК в България