EК призова държавите членки да засилят шенгенското сътрудничество

Европейската комисия прие препоръка за засилено сътрудничество между държавите членки в Шенгенското пространство. Препоръката е придружена от доклад за консултациите, проведени от координатора за Шенген с държавите членки във връзка с дълготрайния контрол по вътрешните граници. Mежду май и ноември 2023 г. беше проведен процес на консултации с държавите членки, които са въвели повторно граничен контрол, както и с държавите членки, засегнати от него.

Повторното въвеждане на граничен контрол в Шенгенското пространство трябва да остане изключение, строго ограничено във времето и служещо като крайна мярка, в случай че бъде установена сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност. Свободното движение на хора, стоки и услуги в Шенгенското пространство трябва да бъде гарантирано. Както е посочено в доклада за състоянието на Шенген за 2023 г., необходимо е да се засили сътрудничеството, за да се гарантира сигурността, като същевременно постепенно се премахне дълготрайният граничен контрол. 

В днешната препоръка се насърчава използването на мерки, които са алтернативни на контрола по вътрешните граници, както и засиленото сътрудничество и обмен на информация в случай на повторно въвеждане на такъв контрол в осем области:

1.     Структурирано сътрудничество на всички равнища,

2.   Укрепване на капацитета за съвместни мерки,

3.   Сътрудничество в областта на правоприлагането,

4.   Засилване на съвместните действия за борба с контрабандата на мигранти,

5.   Пълноценно използване на инструменти в областта на връщането за справяне с неразрешените движения,

6.   Справяне с неразрешените движения,

7.   Засилване на съвместните действия за борба с транснационалния тероризъм и организираната престъпност,

8.   Мерки за смекчаване на въвеждането на контрол по вътрешните граници.

Европейската комисия представи и набор от добри практики на сътрудничество между държавите членки при прилагането на Регламента „Дъблин III в областта на управлението на миграцията. Този регламент определя държавата членка, отговаряща за разглеждането на молбите за убежище. Добрите практики се основават на Пътната карта от Дъблин, одобрена през ноември 2022 г.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите.

Източник: Представителство на ЕК в България