Европа за гражданите

ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Бюджетът на ЕС за периода 2021-2027, съчетан с NextGenerationEU — временния инструмент за стимулиране на възстановяването, ще бъде най-големият пакет от стимули, финансиран някога от бюджета на ЕС. С общо 1,8 трилиона евро ще бъде подпомогнато възстановяването на Европа след COVID-19. Това ще бъде една по-екологична, по-цифрова и по-устойчива Европа. В новия дългосрочен бюджет ще бъдат подсилени механизмите за гъвкавост, за да се гарантира, че той разполага с капацитет за посрещане на непредвидени нужди. Този бюджет е подходящ не само за настоящето, но и за неизвестностите, които крие бъдещето.

С над 50 % от средствата ще се подпомогне модернизацията чрез:
  • Научни изследвания и иновации — в рамките на „Хоризонт Европа“;
  • Справедливи климатичен и цифров преход — чрез Фонда за справедлив преход и програма „Цифрова Европа“;
  • Подготвеност, възстановяване и устойчивост — чрез Механизма за възстановяване и устойчивост, rescEU и нова здравна програма EU4Health.
В пакета се обръща специално внимание на:
  • модернизиране на традиционните политики, като политиката на сближаване и общата селскостопанска политика, за да се увеличи максимално техният принос към приоритетите на Съюза
  • борбата с изменението на климата, за която са предназначени 30 % от средствата на ЕС — най-големия дял от европейския бюджет досега
  • защитата на биологичното разнообразие и равенството между половете
Механизъм за възстановяване и устойчивост:
Механизмът за възстановяване и устойчивост е основен елемент на NextGenerationEU с бюджет от 672,5 млрд. евро за заеми и безвъзмездни средства в подкрепа на реформите и инвестициите на държавите от ЕС. Целта е да се смекчат икономическите и социалните последици от пандемията от коронавирус и да се повишат устойчивостта, издръжливостта и подготвеността на европейските икономики и общества за предизвикателствата и възможностите на екологичния и цифровия преход. Държавите от ЕС работят по своите планове за възстановяване и устойчивост, за да получат достъп до средствата в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост.
 
Помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа (REACT-EU)
В NextGenerationEU са включени и 47,5 млрд. евро за REACT-EU. Това е нова инициатива, в рамките на която се запазват и разширяват мерките за реакция и възстановяване, изпълнявани по линия на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса и Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса — плюс . REACT-EU ще допринесе за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката. Средствата ще бъдат предоставени на:
– Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)
– Европейския социален фонд (ЕСФ)
– Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ).
Тези допълнителни средства ще бъдат предоставени през 2021—2022 г. чрез NextGenerationEU, а през 2020 г. — чрез целенасочено преразглеждане на настоящата финансова рамка.
Чрез NextGenerationEU ще бъдат предоставени допълнителни средства и на други европейски програми или фондове, като „Хоризонт 2020“, InvestEU, развитието на селските райони или Фонда за справедлив преход.
 
Източник: Европейска комисия