ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПОИСКА ОТ 15 ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ ДА ТРАНСПОРТИРАТ НОВИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЕС В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И КОНЦЕСИИТЕ

 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПОИСКА ОТ 15 ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ ДА ТРАНСПОРТИРАТ НОВИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЕС В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И КОНЦЕСИИТЕ

15 държави членки получиха мотивирани становища от Европейската комисия за транспортиране на една или повече директиви относно обществените поръчки и концесиите в националното законодателство  (директиви 2014/23/ЕО, 2014/24/ЕО и 2014/25/ЕО).  Сред засегнатите държави е и България. Новите разпоредби правят обществените поръчки в Европа по-ефикасни и прозрачни, с по-удачни правила и повече електронни процедури. Освен това те улесняват наддаването от страна на МСП при обществени поръчки и го правят по-евтино, повишават прозрачността и конкуренцията и спомагат за постигане на по-широките цели на политиката, като например целите в областта на околната среда и социалната политика и иновациите. В срок от два месеца посочените 15 държави членки трябва да уведомят Комисията за мерките, които са предприели за привеждане на националното си законодателство в съответствие с правото на ЕС.

Източник: Европейска комисия