Европейската комисия с план за справяне с измамите с документи за пътуване

 

Европейската комисия с план за справяне с измамите с документи за пътуване

Европейската комисия прие план за действие, в който се предвиждат конкретни мерки области за по-голяма сигурност на документите за пътуване. Предвидените мерки са в четири основни области: регистрация на самоличността, издаване на документи, изготвяне на документи и контрол на документите.

Планът се отнася до документи за пътуване, издадени от държави — членки на ЕС, на граждани на ЕС и граждани на трети държави, които се използват за установяване на самоличността и за преминаване на границата. Държавите членки запазват цялата отговорност за издаването на документите за установяване на самоличността на дадено лице (т.нар. документи за легитимация, като свидетелства за раждане, брак и смърт) преди издаването на документи за пътуване, както и за самото изготвяне и издаване на документи за пътуване. Въпреки това стандартите за сигурност за документите за пътуване, издадени от държавите членки, както и изискванията за граничния контрол се определят на равнище ЕС. Днешният план за действие обхваща всички аспекти на сигурността на документите за пътуване и има за цел да запълни евентуални пропуски. Това ще се осъществи в тясно сътрудничество между държавите членки и с подкрепата на Комисията и агенциите на ЕС.

Повече информация можете да намерите онлайн: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4264_bg.htm

Източник: Европейска комисия