EВРОПЕЙСКИЯТ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ: НОВАТА ИНИЦИАТИВА НА ЕС ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

EВРОПЕЙСКИЯТ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ: НОВАТА ИНИЦИАТИВА НА ЕС ЗА МЛАДИТЕ ХОРА
 
Европейският корпус за солидарност е новата инициатива на ЕС, която предоставя нови възможности на младите хора за участие като доброволци в европейски проекти.

Корпусът обединява млади хора с идеята да се изгради по-приобщаващо общество, като подкрепя хората в затруднено положение и предлага на младите хора, които искат да помагат, да се учат и да се развиват, възможност да придобият изпълнен с отговорност опит.
Участието в проект на Европейския корпус за солидарност ще се счита за предимство при кандидатстване за работа и ще бъде от полза при кандидатстване във висше учебно заведение. То може да представлява за вас нова възможност да се ангажирате с нова дейност, която може да бъде стъпка за намиране на нова работа.  След участието си в проекта можете да получите удостоверение, което доказва това.  
Желаещите да участват трябва да знаят, че тяхното участие е доброволен избор и всеки е свободен да се оттегли от инициативата.  В края на участието си, всеки има право да получи сертификат, а преди началото на дейността и по време на нейното изпълнение участниците в Корпуса получават ясна инфорамция за задачите, които изпълняват, и, когато е уместно, обучение и езикова подготовка.
Участието в Корпуса е без заплащане на такса. 
 
КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?
Можете да се регистрирате за участие в Европейския корпус за солидарност ако сте навършили 17 години, но не можете да започнете работа по проект до навършване на 18 години. В проектите на Европейския корпус за солидарност могат да участват лица на възраст до 30 години.
 
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 
Ако участвате в проект на Европейския корпус за солидарност и ако извършвате доброволческа дейност, няма да получавате заплата, но ще имате право на пътни, нощувки и дневни, както и застрахователно покритие за срока на дейността. Ще получите и съответното обучение преди да започнете дейността си и след като пристигнете на място. 
Участниците, които са ангажирани в рамките на професионална подготовка или като стажанти, в някои държави подписват трудов договор, съставен в съответствие с националните разпоредби на приемащата държава. Предоставят се и дневни надбавки. 
Участниците, които биват набирани с цел назначаване на работа, винаги ще имат официален трудов договор и заплата, която съответства с местните закони, подказонови актове и колективните трудови договори.
 
КЪДЕ МОЖЕТЕ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ ЗА УЧАСТИЕ?
Регистрацията се прави в интернет страницата на Европейския младежки портал: https://europa.eu/youth/Eu_bg
Повече информация за Европейскиякорпус за солидарност ще намерите тук:  https://europa.eu/youth/solidarity/faq_bg 
 

Източник: Европейски младежки портал