Европейският съюз с пет препоръки към България

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ С 5 ПРЕПОРЪКИ КЪМ БЪЛГАРИЯ

Към България са отправени 5 препоръки от ЕС по националната програма за реформи за 2015 година. В основата са финансите, образованието и здравеопазването.
Отбелязани са институционални и надзорни недостатъци в резултат от сътресенията в българския банков сектор от лятото на 2014 г.. Надзорният орган не е установил наличието на съществени проблеми в четвъртата по големина банка в България – Корпоративна търговска банка (КТБ), което говори за недостатъци в надзорните практики на финансовия сектор и в надзора на заплахата от концентрация, пише в анализа на Съвета на ЕС.
1. Препоръчва се до декември да бъде извършен независим анализ на качеството на активите в цялата банкова система, както и тя да бъде подложена на възходящо (отдолу нагоре) изпитание за устойчивост, в тясно сътрудничество с европейските органи. България следва да извърши преглед на портфейлите на пенсионните фондове и застрахователния сектор. Тя трябва да преразгледа и подсили надзора в банковия и небанковия финансов сектор, включително чрез укрепване на разпоредбите за обезпечаването на влоговете и оздравяване на банките. Страната следва да подобри корпоративното управление сред финансовите посредници, включително чрез преодоляване на опасността от концентрация и "експозициите към свързани лица". Препоръката идва в деня, в който бе избран нов управител на БНБ – Димитър Радев.
2. Препоръчва се също през настоящата година България да избегне структурното влошаване на обществените финанси, а догодина да постигне промяна от 0,5 на сто от БВП. България следва да предприеме решителни мерки за подобряване на събирането на данъците и за справяне със сенчестата икономика. Страната трябва да подобри ефективността на разходите на системата на здравеопазването, особено чрез преразглеждане на ценообразуването на здравните грижи и укрепването на извънболничната помощ и първичната медицинска помощ.
3. Препоръчва се България да приеме промени в закона за училищното образование и да увеличи участието в образователната система на децата в неравностойно положение, особено на ромите, като подобри достъпа до качествено образование в началните класове.
Българското здравеопазване е изправено пред важни предизвикателства, сред които слабите здравни резултати, ниската степен на финансиране и сериозните проблеми, свързани с ефективността на използването на ресурсите. Очакваната продължителност на живота в България е значително под средната за ЕС, а очакваната продължителност на живота при раждане е сред най-ниските в Общността.
НЗОК е договорно задължена да плаща на болниците за лечение по предварително определени цени, което насърчава болниците да предоставят ненужни медицински грижи.
4. В доклада е посочено, че липсва ясен план за приложението на приетата национална здравна стратегия.
5. Съветът на ЕС коментира, че отговорните служби по заетостта работят без връзка помежду си, което е голямо предизвикателство за предоставянето на обезщетения и услуги за безработните и неактивните хора. Координацията между службите по заетостта и дирекциите за социално подпомагане не е насочена към ефективно прилагане на мерките, предназначени да подкрепят най-уязвимите.
5.1 Липсват ясни насоки за определянето на минималната работна заплата.
В доклада се отбелязва, че делът на хората, изпитващи материални лишения в България, е сред най-високите в ЕС. Качеството на образователната система е ниско и ограничената полза от нея за пазара на труда възпрепятстват предлагането на подходящо обучена работна ръка за икономиката.
Източник : Брюксел