Европейската комисия предлага повече защита за правата на пътуващите

нес Комисията прие поредица от предложения, насочени към подобряване на опита на пътниците и туристите чрез укрепване на техните права. Новите правила ще се основават на извлечените поуки, включително неотдавнашния опит от кризата с COVID-19 и фалита на туристическата група „Томас Кук“ през 2019 г., които оказаха значително въздействие както върху пътуващите, така и върху туристическия пазар. По-специално те ще изяснят правилата за възстановяване на разходите, когато полетите или мултимодалните пътувания се резервират чрез посредник, така че пътниците да бъдат по-добре защитени срещу отмяна. Те също така ще осигурят по-безпроблемни пътувания, особено тези, които включват различни пътнически услуги или видове транспорт, като гарантират, че пътниците имат достъп до пряка подкрепа, както и подобрена информация в реално време, например относно закъсненията и отмяната на полети. Специално внимание се обръща на нуждите на пътниците с увреждания или с намалена подвижност, за да се обърне внимание и да се улесни преминаването от един вид транспорт и да се подобри качествената помощ, когато е необходимо.

Приетите днес предложения са съсредоточени върху 3 аспекта:

1. По-силни права на пътниците

Пътниците, пътуващи със самолет, влак, кораб или автобус, вече се ползват от световно известна защита чрез правата на пътниците в ЕС. Те например имат право на премаршрутиране, възстановяване на разходите, обезщетение и/или помощ (в зависимост от обстоятелствата), ако пътуването е прекъснато. Въпреки това все още съществуват някои пропуски в днешните правила, а недостатъците при прилагането и прилагането не позволяват на пътниците да се възползват напълно от тези права. Предложението за преразглеждане на регламентите относно правата на пътниците разглежда тези проблемни области чрез укрепване на механизмите за прилагане и въвеждане на правила за пътниците във въздушния транспорт, които са резервирали своите полети чрез посредник, включително относно възстановяването на разходите. В предложението относно правата на пътниците в контекста на мултимодалните пътувания за първи път се определят и нови правила за защита на пътниците, използващи различни видове транспорт, като автобуси, влакове и самолети, като всички те се извършват в рамките на едно пътуване. Пътниците ще се ползват с по-добри права на информация преди и по време на такива пътувания, включително относно минималното време за връзка между различните транспортни услуги. Освен това, когато са закупили мултимодално пътуване по силата на един договор за превоз, те ще имат право на помощ от превозвача в случай на пропуснати връзки. Специално внимание се обръща на нуждите на пътниците с увреждания или с намалена подвижност. Лицата с намалена подвижност, които преминават от един вид транспорт към друг по време на пътуването си, ще бъдат подпомагани в точките на свързване от превозвачите и операторите на терминали, когато пътуват по силата на един договор за превоз или когато пътуват през мултимодални пътнически центрове. Ако авиокомпания задължи пътник с увреждания или лице с намалена подвижност да пътува заедно с някого, тъй като пътникът се нуждае от помощ, за да спази изискванията за авиационна безопасност (напр. да затвърди предпазния колан), авиокомпанията ще бъде задължена да транспортира придружаващото лице безплатно и, когато е практически възможно, да постави това лице до пътника, на когото помага. Това право вече съществува при пътуване с влак, кораб или автобус.

2. Защита на пътуващите с туристически пакети

С преразглеждането на Директивата за пакетните туристически пътувания от 2015 г. защитата на пътуващите с туристически пакети в бъдеще ще бъде по-ефективна, по-специално по време на кризисни ситуации, като се извлекат поуки от пандемията от COVID-19. Предложените изменения ще предоставят по-големи и по-ясни права на пътуващите и ще изяснят задълженията и отговорностите на организаторите на пакетни туристически пътувания.

Някои от новите правила се отнасят до:

  • Що се отнася до възстановяването на суми, съществува верига от доставчици на услуги, организатори на пакетни туристически пътувания и пътуващи. Пътуващите ще продължат да имат право на възстановяване в срок от 14 дни. Това ще бъде улеснено, тъй като организаторите на пакетни туристически пътувания, повечето от които са малки и средни предприятия (МСП), ще имат право на възстановяване на средствата от доставчиците на услуги в срок от 7 дни. Фактът, че те получават възстановяване в срок от една седмица, им позволява да възстановят средствата на клиентите си в рамките на общо две седмици.
  • Авансовите плащания, извършвани от пътуващите за туристически пакети, не могат да надвишават 25 % от цената на туристическия пакет, с изключение на случаите, когато организаторите са изправени пред разходи, които оправдават по-висока цена за теглене, например защото те трябва да платят пълната цена на билета на авиокомпанията предварително. Организаторите не могат да поискат плащането на цялата сума по-рано от 28 дни преди началото на изпълнението на туристическия пакет.
  • Пътуващите, на които се предлага ваучер, ще получат ясна информация, че могат да настояват за възстановяване на средствата и ще бъдат информирани за характеристиките на ваучера, преди да го приемат. Тези ваучери ще бъдат възстановени автоматично, ако не бъдат използвани преди края на срока им на валидност. Освен това ваучерите и правата на възстановяване ще бъдат обхванати от защитата при несъстоятелност.
  • По-ясна информация: Почиващите ще получат ясна информация за това дали дадена комбинация от пътнически услуги представлява туристически пакет, кой носи отговорност в случай на проблеми, както и за правата им като пътуващи с туристически пакети.

3. По-добри информационни услуги за мултимодални пътувания и създаване на общо европейско пространство на данни за мобилността

Мултимодалността или комбинацията от видове транспорт може да намали общите емисии от транспорта, като позволи на пътниците да избират най-ефективния и устойчив вид транспорт. Преразглеждането на Делегирания регламент относно информационната услуга за мултимодални пътувания (MMTIS) в целия ЕС ще улесни пътниците да намират чрез услугите за пътническа информация информация в реално време за различните видове транспорт и да имат достъп до актуална информация в реално време по време на пътуването, например относно закъснения и отменени пътувания. Ще има и нови видове информация, като например дали велосипедите могат да се качват във влака и относно достъпността, включително за пътници с увреждания или с намалена подвижност.

В съответствие с Европейската стратегия за данните и подкрепена от програмата „Цифрова Европа“ инициативата за общо европейско пространство на данни за мобилността (EMDS), която също беше приета днес, ще улесни достъпа, обединяването и споделянето на данни от съществуващи и бъдещи източници на данни за транспорта и мобилността. Тя ще даде възможност за достъп до данни в реално време и за споделяне на данни в реално време, което ще позволи на пътуващите да се запознаят с транспортната ситуация и условията на движение, което ще им позволи да планират по-добре своите пътувания. Тя също така ще даде възможност на публичните и частните участници да разработват иновативни транспортни услуги и разработване на политики в областта на транспорта, основани на данни.

Обща информация

Около 13 милиарда пътници, които пътуват със самолет, влак, автобус или ферибот в ЕС всяка година, са обхванати от правата на пътниците в ЕС, а много други използват местен транспорт. Очаква се тази цифра да достигне 15 милиарда до 2030 г. и почти 20 милиарда до 2050 г.

Стратегията на ЕС за устойчива и интелигентна мобилност е пътната карта на Комисията за постигане на екологичния и цифровия преход. Те вървят ръка за ръка, тъй като цифровизацията повишава ефективността и гъвкавостта, което намалява емисиите от транспорта. В стратегията се определя как да се постигне намаляване на емисиите от транспорта с 90 % до 2050 г. и се определят ключови етапи, като например широкомащабно внедряване на автоматизирана мобилност до 2030 г.

Източник: Европейска комисия