Европейската комисия публикува първия списък на Съюза на критично важните лекарства

Днес Европейската комисия, заедно с Европейската агенция по лекарствата (EMA) и ръководителите на агенциите по лекарствата на държавите членки, публикува първия списък на Съюза на критично важните лекарства. Публикацията е в резултат на ангажимента, поет в Съобщението на Комисията относно справянето с недостига на лекарства в ЕС, за ускоряване на работата по този списък, първоначално обявен в предложението на ЕС за фармацевтична реформа. Важна част от усилията на ЕС в рамките на Европейския здравен съюз е да се гарантира, че пациентите разполагат с лекарствата, от които се нуждаят, като се насърчава сигурността на доставките на критично важни лекарства и се предотвратява възникването на недостиг. Това е част и от усилията на ЕС за подобряване на неговата устойчивост и стратегическа автономност при геополитически и неочаквани предизвикателства.

Дадено лекарство е посочено като критично важно, когато то е от съществено значение, за да се осигури предоставянето и непрекъснатостта на качествено здравно обслужване и да се гарантира високо равнище на защита на общественото здраве в Европа. Този първи списък на Съюза на критично важните лекарства съдържа над 200 активни вещества, използвани в лекарства за хуманна употреба, за които се счита, че са от съществено значение за ЕС/ЕИП.

Включването на дадено лекарство в този списък не показва, че има вероятност в близко бъдеще да настъпи недостиг на това лекарство. По-скоро това означава, че е от решаващо значение да се предотврати недостигът на тези конкретни лекарства, тъй като липсата им би могла да причини сериозни вреди на пациентите и да създаде значителни предизвикателства за здравните системи.

Списъкът е разработен заедно с EMA и всички държави — членки на ЕС. За оценката на критичната важност е използвана строга методология, първоначално разработена по време на започнатия в рамките на фармацевтичната стратегия структуриран диалог на Комисията относно сигурността на доставките на лекарства, който беше проведен през 2021 г. и се основаваше на извлечените поуки от пандемията от COVID-19. Бяха проведени консултации с ключови групи заинтересовани страни, включително организации на пациентите и на здравните специалисти и браншови асоциации.

Осигуряването на непрекъснати доставки на критично важните лекарства, включени в списъка на Съюза, е основен приоритет за Комисията. Тя ще предприеме всички необходими стъпки, за да работи съвместно с държавите членки и съответните заинтересовани страни с цел да се предотврати недостигът, включително чрез прилагане на допълнителни мерки, ако е необходимо.

Следващи стъпки

Списъкът на Съюза на критично важните лекарства ще се преразглежда ежегодно. Както беше обявено в Съобщението относно справянето с недостига на лекарства в ЕС, списъкът на критично важните лекарства ще се използва за подпомагане и ускоряване на анализа на Комисията на слабостите във веригите на доставки на критично важните лекарства, включени в списъка, като се следва поетапен подход.

Въз основа на това Комисията и ЕМА, заедно с държавите членки (чрез Изпълнителната ръководна група относно недостига и безопасността на лекарствените продукти), могат да препоръчат мерки за преодоляване на тези слабости. Това ще бъде направено, когато е уместно, в консултация с Алианса за критично важните лекарства, който ще бъде създаден в началото на 2024 г.

За повече информация

Списък на Съюза на критично важните лекарства и въпроси и отговори

Реформа на фармацевтичното законодателство на ЕС

Източник: Европейска комисия