Европейската комисия стартира „Инструмент за профил на уменията на граждани на трети държави“.

Европейската комисия стартира  „Инструмент за профил на уменията на граждани на трети държави“.
Инструментът представлява офлайн и онлайн уеб редактор, който ще даде възможност на гражданите на трети държави да представят своите умения, квалификации и опит по начин, добре разбираем от работодателите, доставчиците на услуги за образование и обучение и организациите, работещи с мигранти, в целия Европейски съюз.
Важно е да се разбере, че мигрантите, които идват в ЕС са хора, които имат опит, различни способности, образование и умения и интеграцията им в пазара на труда е инвестиция, която си заслужава усилията. 
Димитрис Аврамопулос, комисар по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството, заяви: "Успешната интеграция е от решаващо значение, ако искаме да превърнем миграцията във възможност за всички." 
Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен заяви: „В света на труда днес трябва всички да могат напълно да използват своите умения на пазарите на труда. Способностите на чуждите граждани в ЕС не трябва да бъдат пропилявани. Нашият „инструмент за профил на уменията“ ще ги улесни при търсенето им на работа. Той ще позволи също на националните администрации да придобиват ясна представа за уменията и квалификациите им, което ще помогне на тези администрации да се справят с предизвикателствата и да се възползват от възможностите, свързани с интеграцията на бежанците, лицата, търсещи убежище, и другите мигранти на пазара на труда. Това ще е от полза за всички.“
Инструментът за профил на уменията ще бъде първото средство за приемните центрове, службите за интеграцията, публичните служби по заетостта и другите организации, предлагащи услуги за граждани на трети страни. Инструментът ще гарантира признаването на уменията и образованието им и освен това ще ги насочва към обучение, образование или заетост. Освен че дава общ преглед на профила на уменията на чуждите граждани — точно както автобиографията — инструментът помага на организациите, работещи в областта на миграцията, да набележат специфичните нужди на отделните хора да се интегрират на пазара на труда. В крайна сметка това ще опрости процеса на намиране на подходящи свободни работни места за търсещите работа.
Източник: Европейска комисия