Европейската комисия стартира пробна версия на нов инструмент за подпомагане на училищата в използването на цифрови технологии

Европейската комисия стартира пробна версия на нов инструмент за подпомагане на училищата в използването на цифрови технологии.
600 училища от 14 страни имат възможност да опитат новия инструмент "SELFIE" в тази пилотна фаза, преди да бъдат финализирани и предоставени на заинтересованите училища в Европа в началото на 2018 г. "Новият инструмент SELFIE ще подкрепи европейските училища, които искат да видят колко добре използват цифровите технологии за постигането на по-добри резултати от обучението." Цифрови познания са необходими в днешния свят. 9 от 10 работни места ще изискват цифрови умения. Освен това цифровите умения са жизненоважни, за да се гарантира, че хората могат да използват новите технологии уверено и безопасно и да бъдат напълно ангажирани с членовете на обществото и да дадат на учениците пълен набор от умения от самото начало. " Цифровите технологии предлагат нови възможности за подобряване на ученето и преподаването. Интегрирането на тези технологии по смислен начин обаче продължава да бъде предизвикателство за училищата, а простото присъствие на цифрово оборудване не води до по-добри резултати от обучението. Новият инструмент SELFIE, който означава "самоотразяване на ефективното учене чрез насърчаване на иновациите чрез образователни технологии", помага на училищата да оценят своите силни и слаби страни, за да се възползват максимално от цифровите технологии в своите преподавателски дейности. SELFIE се разработва от Европейската комисия заедно с експерти от цяла Европа. Фокусира се върху обучението, а не върху технологиите SELFIE отправя серия от въпроси към учителите, училищните ръководители и учениците, за да дадат моментна снимка за използването на цифровите технологии за учене в училището. Инструментът се фокусира предимно върху ученето, а не върху технологиите, и взема предвид всички измерения, включително училищни стратегии, учебни практики, инфраструктура, учебни планове и опит на учениците. Всички данни са анонимни и не могат да бъдат проследени до отделни училища, ученици или учители. Отговорите се използват за изготвяне на доклад за всяко училище, посочващ силните страни, слабостите и областите за подобрение. Този доклад е предназначен за диалог и размисъл в училището. Фокусът е върху напредъка, така че SELFIE може да бъде използвано от всяко училище, не само тези, които са дигитални "шампиони" или са силно иновативни.
Стартиране през 2018 година – за дизайна на SELFIE Комисията работи със 70 експерти в областта на образованието и получи информация от 5000 ръководители на училища, учители и ученици. Проектът вече е в пилотната си фаза. Националните координатори във всяка страна представят инструмента на училищата и улесняват тестването му в 14 държави (11 държави-членки на ЕС, както и Сърбия, Грузия и Русия). Допълнителни проучвания (например фокусни групи, казуси) ще последват, за да може последната версия на SELFIE да бъде пусната в действие до началото на 2018 г. Картата на участващите училища вече е достъпна онлайн. Как работи? SELFIE означава самостоятелно размисъл за ефективното учене чрез стимулиране на иновациите чрез образователни технологии. Нейната основна предпоставка е, че училище, способно да подготви дигитално образование, следва както подхода "отгоре надолу", така и отдолу-нагоре и отговаря на нуждите и вижданията на всички членове на училищната общност. Ето защо SELFIE включва ключови участници: училищни лидери, учители и ученици. SELFIE се основава на рамката за цифрово-компетентни образователни организации, която предлага подробно описание на това, което е нужно на образователните организации да бъдат цифрово компетентни. Проектът е разработен от Съвместния изследователски център на Европейската комисия и от Генерална дирекция "Образование, младеж, спорт и култура". Новият инструмент подкрепя целите на политиката на ЕС за подобряване на цифровите умения и учене, както и инициативата за развитие на училище и отличното обучение за отличен старт в живота.
Източник: Европейска комисия