Европейската комисия в борбата си с отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци.

Европейската комисия в борбата си с отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци.
Европейската комисия предлага по-строги правила по отношение на данъчното облагане, които ще са приложими за посредниците — като например данъчни консултанти, счетоводители, банки и адвокати, — които изготвят и предлагат схеми за данъчно планиране за своите клиенти.
Оказва се, че много от тези посредници използват различни трансгранични схеми и съветват своите клиенти как да избегнат данъчното облагане. Досега дейността на тези данъчни консултати оставаще извън полезрението на компетентните органи, но чрез предложението на Комисията усилията за по-справедливо и прозрачно данъчно облагане се очаква да дадат резултати. Даб=нъчните администрации ще разполагат с повече информация, която ще е необходимо, за да се избегне агресивното данъчно планиране. 
Държавите членки ще обменят автоматично получаваната от тях информация за схемите за данъчно планиране посредством централизирана база данни, като по този начин ще се осигури ранното им предупреждаване за нови рискове, свързани с избягването на данъци, и ще им се даде възможност да вземат мерки за париране на нанасящите вреда договорености. Изискването за оповестяване на подобни схеми не означава непременно, че те нанасят вреда, а само че заслужават щателна проверка от страна на данъчните органи. Държавите членки обаче ще бъдат задължени да прилагат ефективни и възпиращи санкции за дружествата, които не се придържат към мерките за прозрачност, като това ще се превърне в мощен нов възпиращ фактор за онези, които насърчават или улесняват данъчните злоупотреби.
Новите правила са всеобхватни, т.е. обхващат всички посредници, всички потенциално вредни схеми и всички държави членки. Подробности за всяка данъчна схема, съдържаща един или повече от типичните белези, ще трябва да бъдат оповестявани пред данъчния орган по произход на посредника в рамките на пет дни от предоставянето на такава договореност на клиент.
Източник: Европейска комисия