Европейски цифрови права и принципи

Декларацията относно европейските цифрови права и принципи насърчава цифровия преход, формиран от европейските ценности.

Комисията иска да гарантира, че хората са оправомощени да се възползват в пълна степен от възможностите, които предлага цифровото десетилетие. Така той предложи набор от европейски цифрови права и принципи, които отразяват ценностите на ЕС и насърчават устойчива, ориентирана към човека визия за цифровата трансформация.

Декларацията беше подписана от председателите на Комисията, Европейския парламент и Съвета, което отразява споделения политически ангажимент на ЕС и неговите държави членки за насърчаване и прилагане на правата и принципите във всички области на цифровия живот.

Европейските цифрови права и принципи ще допълнят съществуващите права, като например защитата на данните, правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации и Хартата на основните права. Те ще се основават на опита от Европейския стълб на социалните права. Освен това те ще предоставят насоки на ЕС и на държавите членки при адаптирането им към цифровата трансформация.

Принципите са оформени около 6 теми:

  1. Поставяне на хората и техните права в центъра на цифровата трансформация
  2. Подкрепа за солидарността и приобщаването
  3. Гарантиране на свободата на избор онлайн
  4. Насърчаване на участието в цифровото обществено пространство
  5. Повишаване на безопасността, сигурността и овластяването на хората
  6. Насърчаване на устойчивостта на цифровото бъдеще

Поставяне на хората в центъра на цифровата трансформация

Технологиите следва да служат и да са от полза за всички хора, живеещи в ЕС, и да им дават възможност да преследват своите стремежи. Тя не следва да нарушава тяхната сигурност или основни права.

Подписалите декларацията ще се ангажират да гарантират, че цифровата трансформация е от полза за всички и ще подобрят живота на всички хора, живеещи в ЕС. Те ще предприемат мерки, за да гарантират, че нашите права се спазват както онлайн, така и офлайн. ЕС ще насърчава този подход както у дома, така и на международната сцена.

Солидарност и приобщаване

Всеки трябва да има достъп до технологии, които следва да бъдат приобщаващи и да насърчават нашите права. В декларацията се предлагат права в редица ключови области, за да се гарантира, че никой няма да бъде изоставен от цифровата трансформация, като се гарантира, че ще положим допълнителни усилия, за да включим възрастните хора, хората, живеещи в селските райони, хората с увреждания и маргинализираните, уязвимите или лишените от избирателни права хора, както и тези, които действат от тяхно име.

По-конкретно подписалите страни ще се ангажират с действия в редица области, включително:

  • свързаност;
  • цифрово образование, обучение и умения;
  • справедливи и справедливи условия на труд;
  • цифрови обществени услуги.

Свобода на избор

Всеки трябва да има право да прави свой собствен, информиран избор онлайн. Това включва взаимодействие с изкуствен интелект и алгоритми. Целта на декларацията е да се гарантира това чрез насърчаване на ориентирани към човека, надеждни и етични системи за изкуствен интелект, които се използват в съответствие с ценностите на ЕС. И настоява за повече прозрачност по отношение на използването на алгоритми и изкуствен интелект.

Свободата на избор включва и свободата да избираме кои онлайн услуги използваме въз основа на обективна, прозрачна и надеждна информация. Това от своя страна означава да се гарантира, че всеки има правомощия да се конкурира и да прави иновации в дигиталния свят.

Участие в цифровото обществено пространство

Цифровите технологии могат да се използват за стимулиране на ангажираността и демократичното участие. Всеки следва да има достъп до надеждна, разнообразна и многоезична онлайн среда и да знае кой притежава или контролира услугите, които използва. Това насърчава плуралистичния обществен дебат и участието в демокрацията.

Цифровите принципи също така подчертават необходимостта от създаване на цифрова среда, която защитава хората от дезинформация, манипулиране на информация и други форми на вредно съдържание, включително тормоз и насилие, основано на пола. И подкрепя достъпа до цифрово съдържание, което отразява нашето културно и езиково многообразие.

Безопасност, сигурност и овластяване

Всеки следва да има достъп до безопасни, сигурни и защитени от неприкосновеността на личния живот цифрови технологии, продукти и услуги. Цифровите принципи се ангажират да защитават интересите на хората, предприятията и обществените услуги срещу киберпрестъпността и да се противопоставят на онези, които се стремят да подкопаят сигурността и целостта на нашата онлайн среда.

В декларацията се призовава всеки да има ефективен контрол върху своите лични и нелични данни в съответствие с правото на ЕС. В него се обръща специално внимание на децата и младите хора, които следва да се чувстват сигурни и овластени онлайн.

Устойчивост

Цифровият и екологичният преход са тясно свързани. Въпреки че цифровите технологии предлагат много решения за изменението на климата, трябва да гарантираме, че те не допринасят за проблема сами по себе си. Цифровите продукти и услуги следва да се проектират, произвеждат и обезвреждат по начин, който намалява тяхното въздействие върху околната среда и обществото. Следва също така да има повече информация относно въздействието върху околната среда и потреблението на енергия от такива услуги.

Източник: Европейска комисия