Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) приема кандидатури за Наградата за гражданското общество, посветена на психичното здраве

Организациите на гражданското общество, физическите лица и частните дружества вече могат да кандидатстват с проектите си с нестопанска цел за наградата на ЕИСК, посветена на подкрепата за психичното благосъстояние на европейците

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) даде ход на 14-ото издание на своята Награда за гражданското общество. Чрез избора на психичното здраве като тема на тазгодишното издание ЕИСК ще отличи творчески и иновативни проекти с нестопанска цел, които помагат на хората с психични заболявания и създават благоприятна среда за психичното им благосъстояние, независимо дали на индивидуално равнище или като колективно усилие.

Наградният фонд от 50 000 евро ще бъде разпределен между не повече от петима победители.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 10,00 ч. (брюкселско време) на 30 септември 2023 г.

Церемонията по награждаването на победителите вероятно ще се състои по време на Седмицата на гражданското общество, организирана от ЕИСК през пролетта на 2024 г.

Целта на водещата награда на ЕИСК за гражданското общество е да се повиши осведомеността за изключителния принос на гражданското общество за създаването на европейска идентичност и гражданство и за популяризирането на общите ценности, които укрепват европейската интеграция. Всяка година Наградата акцентира върху различна тема, която е от особено значение за ЕС.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

Кандидатурите могат да се подават от всички организации на гражданското общество, официално регистрирани в Европейския съюз и действащи на местно, регионално, национално или европейско равнище. За наградата могат да кандидатстват и лица, които живеят в ЕС, както и дружества, регистрирани или извършващи дейност в рамките на ЕС, при условие че проектите им са строго с нестопанска цел.

Всички допустими инициативи и проекти трябва да се осъществяват в ЕС. Необходимо е те да са осъществени или все още да са в процес на осъществяване. Тези, които са планирани, но чието изпълнение не е започнало до 30 септември 2023 г., ще бъдат отхвърлени.

Пълният списък с изискванията и формулярът за кандидатстване онлайн са поместени на нашата уебстраница.

КОИ СА ДОПУСТИМИТЕ ТЕМИ ЗА ПРОЕКТИТЕ?

За да бъдат допустими, кандидатурите трябва да обхващат поне един от въпросите, изброени в критериите за допустимост, публикувани в Правила относно процедурата за присъждане на 14-ата Награда на ЕИСК за гражданското общество, достъпни на специалната уебстраница на ЕИСК.

Наред с другото, проектите могат да бъдат с акцент върху предотвратяването и борбата с психосоциалните рискове на работното място и насърчаването на поддържащи култури на работното място, достигането до хората, изложени на риск от свързани с психичното здраве проблеми, осигуряването на интервенция при кризи и гарантирането на ориентирани към човека услуги в областта на психичното здраве.

Те могат също така да отговарят на нуждите, свързани с психичното здраве на групите в неравностойно положение и застаряващото население, или да насърчават психичното благосъстояние на децата и юношите посредством борба с проблеми като употребата и злоупотребата с вещества, киберзависимостта, насилието и тормоза сред младите хора.

Ще може да се участва и с проекти, насочени към работата в общността, като например предоставяне на възможности на местните общности, създаване на мрежи за участие на общността и създаване на благоприятна среда за психичното здраве. Подобряването на грамотността в областта на психичното здраве и борбата със стигматизирането, което често възпира хората да търсят помощ, също са приемливи теми за кандидатстване.

ЕИСК се надява, че с наградата ще бъдат отличени и представени усилията, положени досега от недържавните участници, за подпомагане на хората, борещи се с проблеми, свързани с психичното здраве. Целта на наградата е също да насърчи текущите проекти и да вдъхнови нови, като по този начин подчертае приноса, който такива проекти могат да имат за ограничаване на избухването на тази тиха епидемия в ЕС.

За да кандидатствате, кликнете тук.

ПОВЕЧЕ ЗА ТЕМАТА НА ТАЗГОДИШНАТА НАГРАДА

По време на пандемията от COVID-19 и след нея в Европа се наблюдава безпрецедентно увеличаване на психичните заболявания и разстройства. Тревожността и депресията бяха особено разпространени сред възрастните хора и уязвимите групи, и най-вече сред младите хора, като данните показват, че процентът на симптомите на депресия се е увеличил повече от два пъти сред хората на възраст между 18 и 29 години в няколко европейски държави.

Сериозното въздействие на проблемите, свързани с психичното здраве, върху населението на ЕС, като приблизително 4 % от годишните смъртни случаи се приписват на психични и поведенчески разстройства, както и преките и непреките разходи, свързани с проблемите на психичното здраве, които възлизат на почти 4 % от БВП, поставиха психичното здраве на челно място в политическия дневен ред на ЕС.

Освен това ЕИСК постави психичното здраве в центъра на своята работа. Той призова за обвързващо законодателство за предотвратяване на психосоциалните рискове на работното място и се застъпва за засилване на европейските и националните мерки за насърчаване на психичното здраве.

Като посвещава наградата си за 2023 г. на тази изключително важна тема, ЕИСК желае да признае решаващата роля на гражданското общество в лечението и превенцията в областта на психичното здраве. Гражданското общество запълва пропуските в системата на общественото здравеопазване, като отговаря на уникалните нужди на уязвимите групи. Чрез тясната си връзка с местните общности той предоставя помощ на първа линия както официално, така и неформално, като достига до части от населението, които често се пренебрегват.

НАГРАДАТА НА ЕИСК ЗА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ПРЕДИШНИ ГОДИНИ

През 2022 г. ЕИСК по изключение връчи награда по две теми — младежта и Украйна. През 2021 г. с наградата бяха отличени проекти в областта на климата, насърчаващи справедлив преход. През 2020 г. ЕИСК замени своята Награда за гражданското общество с еднократна награда за гражданска солидарност, която беше посветена на борбата с COVID-19. Други теми от предишните издания включват равенството между половете и овластяването на жените, европейската идентичност и културното наследство, както и миграцията.

Източник: ЕИСК