Европейският зелен пакт: ЕС постига съгласие за по-строги правила за повишаване енергийната ефективност

Европейската комисия приветства постигнатото тази сутрин предварително споразумение между Европейския парламент и Съвета за реформиране и укрепване на Директивата на ЕС за енергийната ефективност. Това споразумение бележи още една стъпка към завършването на пакета „Подготвени за цел 55“ за изпълнение на Европейския зелен пакт и плана REPowerEU. Той отново показва решимостта на ЕС да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г.

За първи път на принципа „енергийната ефективност на първо място“ се предоставя правна сила с ясно изискване държавите от ЕС да вземат предвид енергийната ефективност при вземането на решения в областта на политиката, планирането и големите инвестиции в енергийния сектор и извън него.

Споразумението включва първото по рода си определение на ЕС за енергийна бедност. Сега държавите членки ще трябва да прилагат приоритетно мерки за подобряване на енергийната ефективност сред хората, засегнати от енергийна бедност, уязвимите клиенти, домакинствата с ниски доходи и, когато е приложимо, хората, живеещи в социални жилища. Преразгледаните правила поставят по-силен акцент върху намаляването на енергийната бедност и предоставянето на повече права на потребителите, включително създаването на обслужване на едно гише за техническа и финансова помощ и извънсъдебни механизми за уреждане на спорове.

Споразумението определя цел на ЕС за енергийна ефективност от 11,7 % за 2030 г., което надвишава първоначалното предложение на Комисията „Подготвени за цел 55“. Тя изисква от държавите — членки на ЕС, колективно да осигурят допълнително намаляване на крайното и първичното енергийно потребление в сравнение с прогнозите за потреблението на енергия, направени през 2020 г.

Съгласно предварителното споразумение задължението за годишни икономии на енергия почти се удвоява, за да се осигури непрекъснат напредък. От страните от ЕС ще се изисква всяка година да постигат нови икономии в размер на средно 1,49 % от крайното потребление, от 2024 г. до 2030 г., в сравнение с настоящото равнище от 0,8 %. Те постепенно ще трябва да достигнат 1,9 % до края на 2030 г. Това е важен инструмент за стимулиране на икономиите на енергия в секторите на крайното потребление като сградите, промишлеността и транспорта.

Преразгледаните правила също така възлагат по-голяма отговорност на публичния сектор за повишаване на енергийната ефективност. Публичните органи ще трябва систематично да вземат предвид изискванията за енергийна ефективност при възлагането на обществени поръчки за продукти, услуги, сгради и строителни работи. Въвежда се нова годишна цел за намаляване на потреблението на енергия с 1,9 % за публичния сектор. Задължението на държавите от ЕС да санират всяка година поне 3 % от разгънатата застроена площ на сградите, притежавани от публичната администрация, вече обхваща и регионалното и местното равнище.

Фирмите ще бъдат насърчавани да бъдат по-енергийно ефективни съгласно преразгледаната директива. Първо, системите за енергийно управление ще се превърнат в задължение по подразбиране за големите потребители на енергия. Всички предприятия, включително МСП, които надвишават 85 TJ годишно потребление на енергия, ще трябва да въведат система за управление на енергията. В противен случай те ще бъдат подложени на енергиен одит (ако годишното им потребление надвишава 10 TJ). За първи път се въвежда и схема за докладване на енергийните характеристики на големите центрове за данни.

Съгласно договорените правила държавите от ЕС ще трябва да насърчават местните планове за отопление и охлаждане в големите общини с население над 45,000 души. Освен това с преразгледаното определение за ефективни районни отоплителни и охладителни системи минималните изисквания ще бъдат постепенно променени, за да се гарантира напълно декарбонизирано снабдяване с районни отоплителни и охладителни системи до 2050 г. Подкрепата за нови високоефективни когенерационни агрегати, използващи природен газ и свързани с районни отоплителни системи в ефективни районни отоплителни и охладителни системи, ще бъде възможна само до 2030 г., докато всяко друго използване на изкопаеми горива ще бъде забранено за нови мощности за производство на топлинна енергия в такива системи.

Следващи стъпки

Днешното предварително споразумение сега изисква официално приемане от Европейския парламент и Съвета. След като приключи този процес, новото законодателство ще бъде публикувано в Официален вестник на Съюза и ще влезе в сила.

Източник: Представителство на ЕК в България