Инициативата „Нов европейски Баухаус“

Инициативата „Нов европейски Баухаус“ е връзката между Европейския зелен пакт и нашите жизнени пространства. В нея се призовават европейците да си представят и да изградят заедно устойчиво и приобщаващо бъдеще, което е красиво за очите, умовете и душите ни. Новият европейски Баухаус е творческо и междудисциплинарно движение в процес на създаване, в което гражданите са част от него. Накратко, това е платформа за експерименти и връзки, насърчаваща сътрудничеството между мислителите и деятелите, които искат да проектират нашите бъдещи начини на съжителство. Това е мост между науката и технологиите и изкуството и културата.Това е призив за промяна на възгледите и възприемане на екологичните и цифровите предизвикателства, пред които сме изправени, като възможности за един по-добър живот. Това е нов подход към намирането на иновативни решения на сложни обществени проблеми чрез съвместно творчество. Инициативата има за цел да оформи нашето мислене, поведение и пазари в съответствие с нови начини на живот и строителство, включително чрез оказване на влияние върху обществените поръчки. Новият европейски Баухаус ще: събере граждани, експерти, предприятия и институции и ще улесни разговорите за начините утрешните жилищни пространства да станат физически и финансово по-достъпни;  ще мобилизира дизайнери, архитекти, инженери, учени, студенти и творчески умове от всички дисциплини, за да преосмислят устойчивия начин на живот в Европа и извън нея; ще се стреми да подобри качеството на нашия живот. Инициативата ще подчертае стойността на простотата, функционалността и кръговостта на материалите, без да се прави компромис с нуждата от удобство и привлекателност в нашето ежедневие; ще осигури финансова подкрепа за новаторски идеи и продукти чрез ad-hoc покани за представяне на предложения и чрез координирани програми, включени в многогодишната финансова рамка.

Новият европейски Баухаус ще протече на три етапа — съвместно проектиране, доставка и разпространение.

Етапите ще протичат отчасти успоредно, като хората и общностите, заинтересувани от първите идеи, най-вероятно ще станат партньори при доставката и разрастването на инициативата. Новият европейски Баухаус привлича хората за участие чрез открити разговори и така концепцията придобива своя облик чрез обширен процес на съвместно създаване. Успоредно с това инициативата трябва да разработи рамка за доставките в съответствие с текущото планиране на многогодишната финансова рамка.

От октомври 2020 г. до лятото на 2021 г.

На този етап започваме да оформяме движението като събираме и свързваме това, което всички смятаме за конкретни съвременни примери, демонстриращи принципите на новия европейски Баухаус.Най-вдъхновяващите примери ще помогнат на всички заинтересовани хора да организират, да провокират и да участват в дебати. Налице е набор от инструменти за привличане на хората за участие, стимулиране на дискусиите и структуриране на процеса на събиране на новите идеи и прозрения. Кръгла маса на високо равнище с изтъкнати мислители и деятели, създадена чрез поредица от полуструктурирани интервюта, ще служи за дискусионна група за идеите и за връзка с обществеността. Въз основа на събраните примери и на проведените във връзка с тях разговори ще стане ясно как инициативата за нов европейски Баухаус може да засили, разшири и подкрепи създаването на красиви, устойчиви и приобщаващи пространства за живот. Крайният резултат от етапа на съвместно проектиране ще бъде рамка за подкрепа, основана на програми на ЕС, включително покана за представяне на предложения в държави от ЕС, в които концепцията за нов Баухаус ще бъде приложена на практика. През лятото на 2021 г. ще бъдат връчени специални награди за отлични съвременни примери, които по свой начин вече съчетават устойчивост, качество на живот и приобщаване, избрани измежду примерите, събрани и оценени/интегрирани от широката общественост.

От септември 2021 г. нататък

Този етап ще започне със създаването и изпълнението на пилотни проекти по новия европейски Баухаус, подкрепени със конкретни покани за представяне на предложения.Проектите ще бъдат следени и контролирани отблизо от гледна точка на практиките, за да се разпространят поуките от тези първи експерименти. След това акцентът на този етап ще бъде върху разпространението на добри идеи в цяла Европа и извън нея. Чрез изграждане на контакти и споделяне на знания ще се идентифицират отворени, възпроизводими методи, решения и прототипи, които ще бъдат предоставени на градове, населени места, архитекти и дизайнери. Това ще бъде от ключово значение за привличане за участие на гражданите, предприятията и академичните среди и за укрепване на институционалния капацитет в градовете. Съпътстващите инициативи и допълнителните инструменти на политиката извън поканата за представяне на предложения ще доведат до допълнително структуриране на движението и ще го разпространят чрез цифрови мрежи и платформи за участие.

От януари 2023 г. нататък

През третия етап акцентът ще бъде поставен върху разрастването на възникналите идеи и действия и достигането до по-широка аудитория в Европа и извън нея. Ще става въпрос за изграждане на контакти и систематичен обмен на знания между участниците и практикуващите специалисти — идентифициране на най-добрите методи, решения и прототипи и предоставянето им на разположение на градовете, населените места, архитектите и проектантите. От съществено значение ще бъде поддържането на открити дискусии и свързването на участниците със съществуващи мрежи. Не на последно място новият европейски Баухаус ще подкрепи появата на водещи пазари за красиви, устойчиви и приобщаващи начини на живот.

Източник: Европейската комисия