Инициативи “Европа 2020”

ИНИЦИАТИВИ "ЕВРОПА 2020"

ЕС е разработил Стратегия за растеж „Европа 2020“. В нея ЕС си поставя пет цели в областта на заетостта, иновациите, образованието, социалното приобщаване и климата и енергията, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г.
Водещи инициативи на „Европа 2020“ в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването са:
– „Младежта в движение“ – цели да подпомогне младите хора в намирането на работа, като помага на студенти и стажанти да натрупат опит в други държави и като работи за подобряване на качеството и привлекателността на образованието и обучението в Европа

– „Програма за нови умения и работни места“ – цели да проведе гъвкава политика за провеждане на реформи на пазара на труда. Идеята е по този начин хората да имат възможност да придобият нови умения и компетенции, адекватни на търсенето на пазара на труда. Това ще спомогне за създаване на нови работни места и за увеличаване на заетостта в ЕС. – „Европейска платформа срещу бедността и социалното изключване“ – основната цел е да работи за намаляване на бедността и социалното изключван на максимален брой хора от ЕС до 2020 г. Подробна информация за Стратегията можете да намерите на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm