Интелигентната специализация, иновации, устойчивост и разстеж

Интелигентната специализация, иновации, устойчивост и разстеж
Европейският съюз все повече си дава ясна сметка за процесите на глобализация в света и как те засягат регионите, който са с по-слабо развита икономика. ЕС също така си дава и ясна сметка, че глобализацията има своите ползи и негативи и създаде специален документ за размисъл за извличане на ползите от тези глобални промени. Ясното съзнаване, че настъпват процеси, които не винаги могат да бъдат управлявани, европа осъзнава, че трябва да осигури възможности за регионите си и да им помогне да създават стойност. Това означава да бъдат отворени за иновациите, цифровизацията, намаляването на въглеродните емисии и развиването на личностните умения. С цел да подпомогне допълнително европейските региони да инвестират в нишите, в които те са конкурентоспособни т. нар. „интелигентна специализация“, ЕС предлага набор от действия в тази посока, които да поощрят необходимите иновации, устойчивост и растеж. Глобална епоха или глокална епоха? Икономиките са изправени пред големи промени и предизвикателства, а ЕС  се опитва да помогне на регионите да се сдобият с правилните инструменти за стабилен и траен растеж — интелигентната специализация се състои именно в това.  Подходът за интелигентна специализация, въведен през 2014 г. във всички програми в областта на регионалната политика, успя да се докаже. Комисията възнамерява да доразвие този положителен опит с два пилотни проекта: индивидуална подкрепа, съобразена със специфичните предизвикателства в райони, изправени пред индустриален преход: по тяхно искане, някои региони могат да работят в партньорство с екипи от експерти на Комисията с цел укрепване на техния капацитет за иновации, премахване на пречките пред инвестициите, предоставяне на гражданите на необходимите умения и подготовка за индустриалните и обществените промени, въз основа на техните стратегии за интелигентна специализация; междурегионални партньорства за иновации, подпомагани със средства на ЕС: този пилотен проект е вдъхновен от успеха на инициативата „Авангард за нов растеж“ и има за цел да набележи и разработи подходящи за банково финансиране междурегионални проекти, които могат да изградят европейски вериги за създаване на стойност в приоритетни сектори като големите информационни масиви, биоикономиката, ефективността на ресурсите, свързаната мобилност или усъвършенстваните технологии за производство. 
В контекста на това е отворена регистрация за участие в Европейската седмица на регионите и градовете (9 – 12 октомври 2017). Това е годишно четиридневно събитие, по време на което градовете и регионите демонстрират капацитета си за създаване на растеж и работни места, изпълнение на политиката на сближаване на Европейския съюз и доказване значението на местното и регионалното равнище за добро Европейско управление. Това е важна европейска платформа за работа на местно, регионално, национално и европейско равнище и експерти и ключовото събитие за регионалната политика на ЕС, приветствайки над 6000 участници в над 100 семинара, дебати и изложби. През 2017 г. Европейската седмица на регионите и градовете ще достигне своя 15-ти рожден ден. Основното заглавие на #EURegionsWeek е "Регионите и градовете, които работят за по-добро бъдеще", като обхващат три подтеми: изграждане на устойчиви региони и градове (#LocalResilience), региони и градове като агенти за промяна (#TakeAction) Резултати (#SharingKnowledge). 
Източник: Европейска комисия