Как ЕС подкрепя ученици, студенти и учители

Отново на училище: как ЕС подкрепя ученици, студенти и учители
 
С началото на новата учебна година за милиони ученици и учители в Европа Европейската комисия продължава да ги подкрепя с множество инициативи. Пандемията от коронавирус показа, че училищата са способни на иновации, но също така очерта значителни трудности при адаптирането и осигуряването на качествено и приобщаващо образование за всички учащи. ЕС подкрепя обмена на студенти и преподаватели в Европа в различни формати и сътрудничество, насочени към насърчаване на цифровия и екологичния преход. Комисията предложи много действия на равнището на ЕС за училищата, които се обединиха около няколко теми: Насърчаване на сътрудничеството и мобилността; Инвестиране в образование и умения; Работа за успех в образованието и приобщаване; Предоставяне на консултации и платформи за онлайн сътрудничество; Подкрепа за екологичния преход чрез образование. Например от тази година учениците от общото училищно образование също могат да се възползват в пълна степен от програмата „Еразъм+“ и да отидат в чужбина, индивидуално или със своя клас. Това означава, че сега всички учащи се имат достъп до едни и същи възможности, било то в училищата, в професионалното образование и обучение или във висшето образование. С над 28 милиарда евро за периода 2021—2027 г. новата програма „Еразъм+“ почти удвои бюджета си в сравнение с предходния период. Над 3,1 милиарда евро са предназначени за проекти за мобилност и сътрудничество в общото училищно образование, а над 5,5 милиарда евро ще допринесат за съфинансирането на такива проекти в сектора на професионалното образование и обучение. Вече са одобрени проекти за повече от 7 000 училища, като се очакват още през септември и октомври. В допълнение към увеличения бюджет по програма „Еразъм+“ около 60 милиарда евро ще бъдат насочени за инвестиции в образование и умения в националните планове за възстановяване, което съответства на повече от 10 % от общия бюджет на Механизма за възстановяване и устойчивост. До края на годината се очакват още действия, например стартирането на първите европейски награди за иновативно обучение. Наградата ще покаже новаторски практики за преподаване и учене, разработени в рамките на проекти за транснационално сътрудничество по програма „Еразъм+“.
Източник: Европейската комисия