Ключови инициативи на ЕК

Ключови инициативи на ЕК

Европейската комисия представи доклад за изпълнението и напредъка по ключови инициативи от своя план за действие от 2015 г. В допълнение към това Комисията създаде платформа за финансова подкрепа на кръговата икономика заедно с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Платформата ще свързва новаторите с инвеститорите.

Освен това бяха публикувани насоки за държавите от ЕС относно производството на енергия от отпадъци.  ЕК предложи целево подобряване на законодателството за определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

Въз основа на набраната инерция с Плана за инвестиции за Европа, по който до края на 2016 г. са мобилизирани инвестиции на стойност 164 млрд. евро, с платформата за финансова подкрепа на кръговата икономика ще се подобрят връзките между съществуващите инструменти, като Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и програма „InnovFin – Финансиране от ЕС за новатори“ по „Хоризонт 2020“, и евентуално ще бъдат разработени нови инструменти за финансиране на проекти в тази област. Комисията, ЕИБ, националните насърчителни банки, институционалните инвеститори и други заинтересовани страни ще обединят усилията си в рамките на платформата. Чрез нея ще се повишава осведомеността за възможностите за инвестиции в кръговата икономика и ще се стимулират добрите практики сред организаторите на проекти, ще се анализират проекти и свързаните с тях финансови нужди и ще се предоставят съвети относно структурирането и рентабилността на проектите.

План за действие: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/implementation_report.pdf

Доклад за изпълнението: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/implementation_report.pdf

Източник: Европейска комисия