Кодекс на ЕС за полицейско сътрудничество

Европейската комисия предлага Кодекс на ЕС за полицейско сътрудничество, за да се засили сътрудничеството между държавите членки в областта на правоприлагането и да се предоставят на полицейските служители от ЕС по-модерни инструменти за обмен на информация. Тъй като голяма част от престъпниците извършват трансгранична дейност, полицейските служители в ЕС трябва да са в състояние да работят заедно бързо и ефикасно.
Кодексът за полицейско сътрудничество, който включва препоръка относно оперативното полицейско сътрудничество и нови правила относно обмена на информация, ще спомогне за подобряване на трансграничните операции, ще осигури ясни канали и срокове за обмен на информация и ще засили ролята на Европол. Освен това преработените правила относно автоматизирания обмен на някои категории данни ще спомогнат за много по-ефективното установяване на връзки между престъпленията в целия ЕС. Това ще спомогне за преодоляване на недостига на информация, за засилване на предотвратяването, разкриването и разследването на престъпления в ЕС и за укрепване на сигурността за всички в Европа.
Докладът на Комисията относно общия напредък в рамките на Стратегията на ЕС за Съюза на сигурност може да прочетете тук.

Източник: Европейска комисия