Комисията предлага целенасочен преглед на общата селскостопанска политика за подпомагане на земеделските стопани в ЕС

В изпълнение на ангажимента си за облекчаване на административната тежест за земеделските стопани в ЕС, днес Европейската комисия предложи да се преразгледат някои разпоредби на общата селскостопанска политика (ОСП), като целта е да се постигне опростяване, като същевременносе поддържасилна, устойчива и конкурентоспособна политика за селското стопанство и храните в ЕС.

Тези предложения, свързани с предварителните условия и стратегическите планове по ОСП, имат за цел да намалят тежестта, свързана с проверките за земеделските стопани в ЕС, и да им предоставят по-голяма гъвкавост за спазване на определени екологични условия. Националните администрации също ще се възползват от по-голяма гъвкавост при прилагането на определени стандарти.

Днешното законодателно предложение е пряк отговор на стотиците искания, получени от представителните организации на земеделските стопани и държавите членки, и допълва краткосрочните действия на Комисията, които вече са в ход, за да се спомогне за намаляване на административната тежест за земеделските стопани.

С предложението се постига правилният баланс между необходимостта да се запази ролята на ОСП в подкрепа на прехода на европейското селско стопанство към по-устойчиво селско стопанство, очакванията на земеделските стопани и държавите членки и целта за постигане на бързо споразумение между Европейския парламент и Съвета.

Тя е внимателно калибрирана и насочена към поддържане на високо равнище на амбиция в областта на околната среда и климата в настоящата ОСП.

В отговор на всички опасения, изразени през последните седмици, Комисията изпраща също така на Съвета и на Европейския парламент документ за размисъл, в който се очертават няколко мерки за подобряване на позицията на земеделските стопани във веригата за доставки на храни. Този списък с възможни действия ще бъде обсъден с министрите на селското стопанство на следващото заседание на Съвета.

Днешният пакет от мерки за подкрепа на земеделските стопани в ЕС е в изпълнение на последните заключения на Европейския съвет, в които Комисията и Съветът се призовават да се справят с предизвикателствата, пред които е изправен селскостопанският сектор на ЕС.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, заяви: „Комисията предприема решителни и бързи действия в подкрепа на нашите земеделски стопани в момент, когато те се справят с многобройни предизвикателства и опасения. Днешните предложения, изготвени в тясно сътрудничество със земеделските стопани, основните заинтересовани страни, нашите държави членки и членовете на ЕП, предлагат целенасочени възможности за гъвкавост, за да помогнат на земеделските стопани да вършат жизненоважната си работа с по-голямо доверие и сигурност. Изпращаме ясно послание, че селскостопанската политика се адаптира към променящите се реалности, като същевременно продължаваме да се съсредоточаваме върху ключовия приоритет за опазване на околната среда и адаптиране към изменението на климата. Комисията ще продължи да подкрепя твърдо нашите земеделски стопани, които поддържат продоволствената сигурност на ЕС и служат на челната линия на нашите действия в областта на климата и околната среда.“

Адаптиране на условията към новите реалности

През първата година от прилагането на настоящата ОСП (2023—2027 г.) земеделските стопани в ЕС бяха изправени пред предизвикателства, свързани с пълното спазване на някои от стандартите, благоприятни за околната среда и климата, наречени „добри селскостопански и екологични условия“ (ДЗЕС). Тъй като по-голямата част от плащанията по ОСП, които земеделските стопани получават, са свързани с този набор от девет стандарта, те се наричат и условия.

Поради това Комисията предлага целенасочен преглед на някои условия в Регламента относно стратегическите планове по ОСП. Прегледът се отнася до следните условия:

  • ДЗЕС 8 относно непроизводствените обекти: Земеделските стопани вЕС ще трябва да запазят съществуващите особености на ландшафта на своята земя, но вече няма да бъдат задължени да отделят минимална част от обработваемата си земя за непроизводствени площи, като например земя под угар. Вместо това те могат да изберат на доброволна основа да запазят част от обработваемата си земя непродуктивна или да създадат нови особености на ландшафта (като живи плетове или дървета) и по този начин да получат допълнително финансово подпомагане чрез екосхема, която всички държави членки ще трябва да предложат в своите стратегически планове по ОСП. Всички земеделски стопани в ЕС ще бъдат стимулирани да поддържат непроизводствени площи, които са от полза за биологичното разнообразие, без да се страхуват от загуба на доходи.
  • ДЗЕС 7 относно сеитбооборота: Земеделските стопани в ЕС ще могат да изпълнят това изискване, като изберат да сменят или разнообразят културите си в зависимост от условията, пред които са изправени, и ако тяхната държава реши да включи възможността за диверсификация на културите в стратегическия си план по ОСП. Гъвкавостта да се извършва диверсификация на културите, а не само сеитбооборот, ще позволи на земеделските стопани, засегнати от редовни суши или прекомерни валежи, да се съобразят по-лесно с това изискване.
  • ДЗЕС 6 относно почвената покривка по време на чувствителни периоди: Държавите членки ще разполагат с много по-голяма гъвкавост при определянето на това, което определят като чувствителни периоди, и практиките, които позволяват да се изпълни това изискване, с оглед на техните национални и регионални условия и в контекста на нарастващата променливост на метеорологичните условия.

В допълнение към тези конкретни промени Комисията предлага държавите членки да могат да освободят определени култури, видове почви или селскостопански системи от спазването на изискванията за обработка на почвата, почвена покривка и сеитбооборот/диверсификация (съответно ДЗЕС 5, 6, 7). Биха могли да бъдат възможни и целеви изключения, за да се даде възможност за оран с цел възстановяване на постоянно затревени площи в защитени зони по „Натура 2000“, в случай че те са увредени поради хищници или инвазивни видове (ДЗЕС 9). Тези изключения могат да бъдат определени за целия период на ОСП в стратегическите планове по ОСП. Те следва да бъдат ограничени по отношение на площта и да бъдат установени само когато се окажат необходими за решаване на специфични проблеми. Европейската комисия ще преразгледа необходимите изменения, за да валидира изключенията и да запази съгласуваността с общите екологични цели на плановете.

В екстремни случаи на неблагоприятни метеорологични условия, които пречат на земеделските стопани да работят правилно и да спазват изискванията за ДЗЕС, държавите членки могат също така да въведат временни дерогации. Тези дерогации следва да бъдат ограничени във времето и да се прилагат само за засегнатите бенефициери.

За да се гарантира, че държавите от ЕС могат по-често да адаптират своите стратегически планове по ОСП към променящите се условия, Комисията предлага броят на разрешените изменения да се удвои всяка година. Всяко успешно опростяване трябва да се извършва в тясно сътрудничество с националните администрации.

Не на последно място, Комисията предлага малките стопанства под 10 хектара да бъдат освободени от контрол и санкции, свързани със спазването на изискванията за обвързаност с условия. Това значително ще намали административната тежест, свързана с проверките за дребните земеделски стопани, които представляват 65 % от бенефициерите по ОСП.

Стратегическите планове по ОСП разпределят 32 % от общия бюджет на ОСП (около 98 милиарда евро) за доброволни действия за постигане на напредък по целите в областта на околната среда, климата и хуманното отношение към животните. Предложените промени запазват този безпрецедентен бюджет и осигуряват по-голяма гъвкавост за постигане на целите на ОСП в областта на околната среда.

Освен това държавите членки ще трябва да преразгледат своите стратегически планове по ОСП до 31 декември 2025 г., ако на равнището на ЕС бъдат актуализирани специфични актове в областта на околната среда и климата (например относно опазването на дивите птици и естествените местообитания на дивата флора и фауна и опазването на водите).

Подобряване на възнаграждението на земеделските стопани и тяхната позиция във веригата за доставки на храни

Укрепването на позицията на земеделските стопани във веригата за доставки на храни е една от основните цели на ОСП. Вече съществуват няколко мерки на равнището на ЕС, за да се гарантира по-голяма справедливост и да се защитят земеделските стопани от нелоялни търговски практики. Въпреки че степента на доверие и сътрудничество между участниците във веригата се увеличава, пълното прилагане и прилагане на наличните инструменти на политиката отнема време и трябва да се направи повече.

За да допринесе за текущите обсъждания с министрите на селското стопанство и Европейския парламент, Комисията представя няколко варианта за действия, които биха могли да бъдат предприети в краткосрочен и средносрочен план.

Първо, като част от непосредствения резултат Комисията ще създаде обсерватория на производствените разходи, маржовете и търговските практики във веригата за доставки на селскостопански хранителни продукти. Тази обсерватория, съставенаот представители на всички сектори по веригата за доставки на храни и представители на държавите членки и на Комисията, ще увеличи прозрачността по отношение на разходите и маржовете по веригата чрез публично оповестяване на данните и обмен на информация с цел изграждане на доверие между заинтересованите страни и установяване на обща диагноза на ситуацията. Очаква се това лято да проведе първото си заседание.

Второ, Комисията предлага варианти за целенасочени подобрения на настоящата правна рамка, определена вРегламента заустановяване на обща организация на пазара на селскостопански продукти (ООП). Тези варианти включват укрепване на правилата, приложими за договорите, които земеделските стопани сключват с купувачи в хранителната промишленост или търговията на дребно, и укрепване на организациите на производителите, за да се даде възможност на земеделските стопани да си сътрудничат и да действат колективно по по-ефективен начин спрямо други участници във веригата за доставки на храни. Целта е да се помогне за коригиране на дисбалансите по веригата, като същевременно се запази основният принцип на пазарна ориентация. В същия дух Комисията предлага възможността за нови правила за трансгранично правоприлагане срещу нелоялни търговски практики. Понастоящем най-малко 20 % от селскостопанските и хранителните продукти, консумирани в една държава членка, идват от друга държава членка. Необходимо е да се засили сътрудничеството между националните правоприлагащи органи, по-специално чрез подобряване на обмена на информация и събирането на санкции.

Трето, Комисията ще извърши задълбочена оценка на Директивата относно нелоялните търговски практики във веригата за доставки на храни, която е в сила от 2021 г. Първият доклад ще бъде представен през пролетта на 2024 г., в който ще бъде представено консолидираното състояние на прилагането на настоящата директива от държавите членки. След това този доклад ще бъде включен в по-подробна оценка, която Комисията ще представи през 2025 г. и която може да бъде придружена, ако е целесъобразно, от законодателни предложения.

Обсъжданията с държавите членки относно тези възможни мерки ще се проведат в няколко формата, по-специално на предстоящото заседание на Съвета по селско стопанство на 26 март.

Обща информация

Комисията работи усилено, за да предложи навременни и конкретни действия в отговор на опасенията на земеделските стопани за намаляване на административната тежест. Тази работа беше извършена в тясно сътрудничество с представителите на земеделските стопани и държавите членки с ценната помощ на белгийското председателство на ЕС. Сега е изключително важно съзаконодателите своевременно да постигнат съгласие по днешното законодателно предложение, за да уверят земеделските стопани, че тези нови мерки могат да започнат да се прилагат възможно най-скоро.

Системата на обвързаност с условия и бюджетното разпределение, наред с редица други ключови инструменти на екологосъобразната архитектура на ОСП, остават в сила, за да се гарантира като цяло по-високо равнище на амбиция на настоящата ОСП в сравнение с миналото. Предложените днес промени ще доведат до по-предсказуема политика, която не изисква годишни дерогации и непропорционални усилия от страна на земеделските стопани.

Миналата година Комисията вече показа гъвкав и прагматичен подход, като предостави дерогации от условията за сеитбооборот (ДЗЕС 7) и земя, оставена под угар (ДЗЕС 8). Тази година частичната дерогация относно земята, оставена под угар за земеделските стопани от ЕС за 2024 г., беше потвърдена на 13 февруари. В допълнение към тази дерогация на 22 февруари Комисията започна редица краткосрочни действия, които понастоящем са в ход или вече са изпълнени. Например промяната в изчисляването на площта на постоянно затревените площи беше приета на 12 март, за да се вземе предвид положението на земеделските стопани, които преобразуват от селскостопански животни в полски култури.

На 7 март Комисията започна проучване относно опростяването, насочено пряко към земеделските стопани в ЕС, за да установи сложността, произтичаща от правилата на ОСП, както и от други правила на ЕС за храните и селското стопанство. Успоредно с това днес, 15 март, се провежда и приключи онлайн проучване, в което се събират мненията на земеделските стопани и по-малките доставчици относно нелоялните търговски практики.

Държавите членки играят ключова роля за ограничаването и пропорционалността на административната тежест за земеделските стопани за постигането на целите на законодателството на ЕС. От съществено значение е да не се налагат изисквания, които надхвърлят изискванията в законодателството за ОСП. Ето защо всяко успешно опростяване трябва да се извършва в тясно сътрудничество с националните администрации и самите земеделски стопани. Комисията ще продължи да улеснява обмена на добри практики.

Източник: Европейска комисия