Конкурс за училищна рисунка „Обединени деца – от ромски и неромски произход“

Конкурс за училищна рисунка "Обединени деца – от ромски и неромски произход"

Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия организира конкурс за рисунка на следната тема: Всички деца заедно — от ромски и неромски произход Дай пет! Пет неща, по които си приличаме.
Целта е да се накарат децата, учителите и родителите да помислят за това, което ни сближава и ни позволява да живеем заедно в едно приобщаващо общество с прослойки от смесен произход.
Рисунките трябва да са резултат на колективна работа в малки групи (от 3 до 5 деца), подкрепяни от техните учители. Участващите училища се насърчават да формират групи от деца, включващи деца от ромски и неромски произход. Разнообразието на групата ще бъде взето под внимание при оценяването на рисунките. Всички  рисунки, които се изпращат за участие в конкурса  трябва да покажат идеите си за петте неща, по които си приличаме, независимо от това дали сме с ромски или друг произход. Те трябва да са нарисувани с молив, химикал или бои; да са цветни или черно-бели;  да са във формат А4 или А3 и да са придружени от конкурсния въпросник, който трябва да се попълни от учителя .
Всяко училище може да изпрати до пет рисунки за конкурса.
Наградите в конкурса ще са три съответно:
• Първа награда: 1000 EUR
• Втора награда: 500 EUR
• Трета награда: 250 EUR
Крайният срок за изпращане на рисунките за участие в конкурса е 16 февруари 2016 г.
Повече информация за конкурса можете да намерите на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/media/pdf/drawing_competition_rules_bg.pdf