Коронавирус: предложение за безопасно отваряне на Европа

Коронавирус: предложение за безопасно отваряне на Европа
 
Комисията призовава държавите членки да се подготвят за координиран подход за постепенно премахване на ограниченията, свързани с COVID-19, когато епидемиологичната обстановка позволи това. В прието съобщение Комисията очертава пътя напред за балансирана политика и общ подход на ЕС, като посочва какво трябва да се направи, за да се достигне по-бързо момента, когато ще можем да възстановим нашия европейски начин на живот и да го направим по безопасен и устойчив начин с контрол върху вируса. Предложението ще бъде разгледано по време на срещата на европейските лидери, планирана за 25 март.
 
В рамките на единния пазар трябва да бъдат създадени условия за безопасно и трайно отваряне, така че гражданите да могат да се възползват от своите права и да се възобновят икономическата и социалната дейности. Предложението включва въвеждането на цифрово зелено удостоверение, обхващащо ваксинацията, тестването и възстановяването; използването на обща рамка за ответни мерки; насоки за допълнителни стратегии за тестване, като например мониторинг на отпадъчните води за проследяване на вариантите; инвестиции в диагностиката и лечението.
 
В съобщението също така се изтъква необходимостта от действия за изграждане на устойчивост в световен мащаб чрез COVAX и механизъм на ЕС за обмен на ваксини.
 
Основни стъпки и инструменти, определени от Комисията:
 
Цифрови зелени удостоверения
– Комисията прие законодателно предложение за създаване на обща рамка за цифрово зелено удостоверение, обхващащо ваксинацията, тестването и възстановяването. Това е подход на равнището на ЕС към издаването, проверката и приемането на удостоверения за улесняване на свободното движение в рамките на ЕС, основан на строго зачитане на принципа на недискриминация и на основните права на гражданите на ЕС;
– На равнище ЕС ще бъде определена техническа рамка, която да бъде въведена до средата на юни, за да се гарантира сигурността, оперативната съвместимост, както и пълното спазване на правилата за защитата на личните данни. Това също така ще даде възможност за включване на съвместими удостоверения, издадени в трети държави.
 
Европейска рамка за мерки в отговор на COVID-19
– Европейският център за превенция и контрол върху заболяванията определя рамка, която да помогне на държавите членки да вземат решения относно прилагането на ограничения. Подходът ще определи нивата, които отразяват епидемиологичната обстановка във всяка държава членка. Той ще даде възможност за симулации, за да се покаже с колко свобода на действие разполага всяка държава членка, за да намали мерките за реагиране, без да рискува обрат в разпространението на вируса. През април ще започне да функционира интерактивен цифров инструмент, разработен от ECDC, който ще бъде използван от държавите членки.
 
Насоки в подкрепа на допълнителни стратегии за тестване и проследяване
– На пазара вече започват да навлизат тестове за самостоятелно тестване за COVID-19 (комплекти за самостоятелно вземане на натривка и за самостоятелно тестване). Днес ECDC ще публикува технически насоки относно тестовете, включително подробности относно тяхната наличност, клиничното им действие в сравнение със „златния стандарт“ — RT-PCR тестовете, последиците от тях за докладването и епидемиологичното наблюдение, както и условията за подходящата им употреба;
– Комисията прие препоръка, с която изисква от държавите членки да въведат мониторинг на отпадъчните води, за да проследяват COVID-19 и неговите варианти, да споделят данните с компетентните здравни органи за ранно откриване на наличието на вируса и да идентифицират клъстерите. Тя насърчава използването на общи методи за вземане на проби, тестване и анализ на данни, подкрепени от европейска платформа за обмен, и предвижда съответната финансова подкрепа;
– Обменът на данни между органите на държавите членки за проследяване на контактите може да бъде особено важен, когато пътниците пресичат граници в непосредствена близост един до друг – например при пътувания със самолети или влакове. Предлага се използването на цифрови формуляри за локализиране на пътниците, които могат да се използват от държавите членки за събиране на данни от трансгранични пътници, влизащи на тяхна територия. За да могат държавите членки да обменят съответните данни чрез платформата за обмен, разработена от Комисията и ЕААБ, Комисията ще публикува проект за мерки за установяване на необходимите правни условия за обработването на такива лични данни, които мерки да бъдат приети до началото на летния сезон на пътуване.
 
Инвестиции в лечение
– Към средата на април е планирана обща стратегия на ЕС относно терапевтичните средства с цел ускоряване на научните изследвания и производството, за да се гарантира бърз достъп до ценни средства за лечение. Ще бъдат въведени по-гъвкави регулаторни мерки за терапевтичните средства, като например улесняване на етикетирането, за да се даде възможност за бързо снабдяване в голям мащаб по време на пандемията.
 
Подпомагане на секторите на туризма и културата да се подготвят за безопасно повторно отваряне
– За туристическия и хотелиерския сектори Комисията поиска от организацията по стандартизация CEN да разработи, в сътрудничество с индустриите и държавите членки, доброволен санитарен печат, който да се използва от предприятията. Този резултат ще бъде готов до лятото.
– Комисията ще популяризира обектите от културното наследство на ЕС и културните маршрути, както и културните прояви и фестивали, чрез кампания на ЕС в социалните медии за устойчив културен туризъм. Когато условията позволяват, ще бъдат подкрепени нови инициативи чрез програмата „Еразъм +“ и действието по нея DiscoverEU за насърчаване на откриването от младите хора на европейското културно наследство с железопътен транспорт в рамките на Европейската година на железопътния транспорт и след нея.
 
Механизъм на ЕС за споделяне на ваксини
– Устойчивият път за излизане от пандемията от COVID-19 в ЕС зависи от напредъка в световен мащаб. Нито една държава или регион в света няма да бъде в безопасност от COVID-19, освен ако вирусът не бъде овладян в световен мащаб. ЕС и неговите държави членки играят водеща роля при инвестициите в глобалния механизъм COVAX и установяват координиран европейски подход към обмена на ваксини чрез създаване на механизъм на ЕС за споделяне на ваксини, за да се помогне на държавите партньори да преодолеят пандемията. Европейският подход за споделяне на ваксини ще помогне на съседните държави и държавите партньори да преодолеят пандемията и ще допълни 2,2-те милиарда евро инвестиции на ЕС от Team Europe (Комисията, държавите членки и ЕИБ) в COVAX.
 
Следващи стъпки
Следващите месеци на пандемията от COVID-19 ще изискват решителни действия, за да се гарантира устойчиво и безопасно повторно отваряне на нашите общества и икономики. Необходими са координирани действия на всички равнища, за да се гарантира, че следващите стъпки са възможно най-ефективни за намаляване на разпространението на коронавируса, оказване на подкрепа на гражданите и предприятията и даване на възможност на нашите общества да се върнат към по-нормално положение. ЕС създаде европейски план за готовност в областта на биологичната защита срещу вариантите на COVID-19, наречен „Инкубатор HERA“. Той ще обедини изследователите, биотехнологичните дружества, производителите, регулаторните и публичните органи и ще се занимава с наблюдение на новите варианти, обмен на данни и сътрудничество при адаптирането на ваксините. В дългосрочен план ЕС трябва също така да създаде по-силна рамка за устойчивост и готовност в случай на бъдещи пандемии. Това вече е целта на предложенията за Европейски здравен съюз.
Европейският парламент и Съветът следва да ускорят обсъжданията, да постигнат съгласие по предложението за цифрово зелено удостоверение и да договорят подход за безопасно отваряне въз основа на солидна научна рамка. Европейската комисия ще продължи да подкрепя увеличаването на производството на ваксини и да търси технически решения за повишаване на оперативната съвместимост на националните системи за обмен на данни. Държавите членки следва да ускорят програмите за ваксинация, да гарантират, че временните ограничения са пропорционални и недискриминационни, да определят звена за контакт, които да си сътрудничат при наблюдението на отпадъчните води и да докладват за положените усилия, както и да започнат техническото изпълнение на цифровите зелени удостоверения с оглед на ускореното приемане на предложението.
През юни 2021 г., по искане на Европейския съвет, Европейската комисия ще публикува документ относно поуките от пандемията и пътя към по-устойчиво бъдеще.
 
Източник: Европейска комисия
Източник фотография: Европейска комисия