Програма LIFE в България

Програма LIFE в България
Програма LIFE е финансов инструмент на Европейския съюз, подпомагащ проекти за опазване на околната среда, природата и климата на територията на ЕС. Програмата е създадена с цел допринасяне за изпълнението, актуализирането и развитието на политиката и законодателството на ЕС в областта на околната среда и климата чрез съ – финансиране на проекти с европейска добавена стойност. Програма LIFE се управлява от Европейската комисия (ЕК) чрез нейните главни дирекции (ГД) „Околна среда“ и „Действия по климата“. Дейността по пряко управление на програмата е делегирана на Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия (EASME), която действа под надзора на посочените главни дирекции на ЕК. Външни екипи от експерти по подбор на проекти, мониторинг и комуникация подпомагат ЕК и EASME в техните дейности. Управлението на двата финансови инструмента на Програма LIFE (NCFF и PF4EE) е делегирано на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Програмата е структурирана в две подпрограми, всяка от които обхваща по три приоритетни области. Подпрограма „Околна среда“ обхваща околна среда и ресурсна ефективност, природа и      и управление и информация, свързани с околната среда. Подпрограма „Действия по Климата“ обхваща областите: смекчаване на изменението на климата, адаптация към изменението на климата и управление и информация, свързани с климата. Съгласно член 4 от Регламент № 1293/2013, общият финансов пакет за изпълнението на програма LIFE за периода 2014-2020 г. е 3 456 655 000 евро, разпределени между двете подпрограми по следния начин:
2 592 491 250 евро за подпрограма „Околна среда“ (75% от общия финансов пакет)
864 163 750 евро за подпрограма „Действия по климата“ (25 % от общия финансов пакет).
Допустими бенефициенти могат да бъдат публични органи –  национални публични организации, независимо от формата им – централни, регионални, местни, второстепенни разпоредители. Частните организации като търговски (*с изключение на ЕТ) и нетърговски (вкл. НПО) също са допустими кандидати. В рамките на многогодишните работни програми ЕК отправя ежегодни покани за представяне на проектни предложения, които се публикуват на интернет страницата на програма LIFE. Във връзка с всяка покана се публикуват специално разработени наръчници за кандидатстване, които напътстват кандидатите в процеса на подготовка и подаване на проектните им предложения. При изготвяне на предложението могат също така да се консултират със съответните звена за контакт по програма LIFE на национално и на регионално ниво. Кандидатите за финансиране по програмата следва да представят проектните си предложения чрез “eProposal” уеб базиран инструмент, съдържащ всички необходими административни, технически и финансови форми, и разполага с функционални възможности за прикачване/изпращане на съответните документи. (https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/)
Източник: www.life-bulgaria.bg