Механизмът на ЕС за бежанците в Турция

Механизмът на ЕС за бежанците в Турция 
Европейската комисия, следвайки своите ангажименти предложи да бъдат мобилизирани още средства в помищ на бежанците в Турция. Взетото решение касае втория транш в рамер на 3 милиарда евро, съгласно предвиденото в Изявлението ЕС—Турция от 2016, като от бюджета на ЕС се мобилизира сума в размер на 1 милиард евро. Останалите 2 милиарда идват от държавите – членки каквато беше схемата при направения вече първи транш. Комисията предлага тази схема да продължи да се прилага, за да може да продължи успешната и ефективна работа на Механизма за проекти в полза на бежанците в Турция. ЕК предпиема подобни действия, тъй като годишния доклад за състоянието на бецанците показва каква важна роля играе тази помощ и колко са положителни реузтатите от създадения Механизъм при подпомагане на така учзвимите групи от бежанци. Христос Стилианидис, комисар на ЕС по въпросите на хуманитарната помощ и управлението при кризи, заяви, че тази помощ може да се изрази в конкретни реултати, а именно 1,2 милиона бежанци и техните семейства са се възползвали от хуманитарната подкрепа на ЕС чрез най-голямата програма досега за подпомагане с пари в брой, както и на 500 милиона деца са тръгнали на училище. Новото финансиране ще ни позволи да бъде продължена работата с Турция и с хуманитарните организации за подпомагане на уязвимите бежанци и техните приемни общности.“ Европейският съюз вече изпълни ангажимента си да предостави 3 милиарда евро за 2016 и 2017 г. чрез Механизма за бежанците в Турция, като преди края на 2017 г., т.е. само за 21 месеца, бяха изготвени програми, бяха поети задължения и бяха сключени договори за цялата сума. Турция приютява около 3,5 милиона сирийски бежанци и Комисията е решена да продължи да оказва подкрепа, тъй като необходимостта от помощ е все още значителна. Съгласно Изявлението на ЕС-Турция държавите членки се споразумяха да мобилизират още 3 милиарда евро за Механизма на ЕС за бежанците в Турция, а решението от днес е следствие от това и се стреми да гарантира, че ценната работа на Механизма може да продължи. Средствата от Механизма се влагат в проекти за посрещане на нуждите на бежанците и приемните общности като акцентът се поставя върху хуманитарната помощ, образованието, здравеопазването, общинската инфраструктура и социално-икономическата подкрепа. В публикувания днес доклад за изпълнението се потвърждава, че Механизмът постига положителни, осезаеми и ефективни резултати по отношение на бежанците в Турция. 
Иточник: Европейска комисия