Мини пакет за развитие, подпрограма „МЕДИА“ – затворена

МИНИ ПАКЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
Подпрограма: МЕДИА
Номер на конкурса: CREA-MEDIA-2021-DEVMINISLATE
Краен срок: 12/08/2021 18:00
Целта на конкурса е да насърчи конкурентоспособността на европейските независими продуцентски компании и да увеличи тяхната икономическа тежест на пазара. Друга цел е да се увеличи капацитетът на аудиовизуалните продуценти да разработват проекти с потенциал за разпространение в цяла Европа и извън нея и да улесни европейската и международната копродукция.
Подкрепа ще бъде предоставена на независими европейски продуцентски компании, способни да развият пакет от 2 до 3 аудиовизуални произведения (игрален филм, анимация, документален филм). Конкурсът за „Мини пакет за развитие“ цели да осигури подкрепа за развитието на минимум 2 и максимум 3 произведения, предвидени за търговска експлоатация, предназначени за кино показ, телевизионно излъчване или търговска експлоатация на цифрови платформи или мултиплатформена среда в следните категории: анимация, творчески документален филм или измислица. Възможно е добавянето на късометражен филм (поне 20 мин.) на млад режисьор в началото на своя професионален път. Целта е да се предоставят средства на аудиовизуалните продуцентски компании за развитие на проекти с висока творческа стойност, културно многообразие и широк трансграничен потенциал за разпространение. Фирмите се насърчават да разработват стратегии за маркетинг и дистрибуция от самото начало на фазата на развитие, като по този начин подобряват потенциала за достигане до аудитория на европейско и международно ниво. По-засилено сътрудничество, включително съвместно развитие, между оператори от различни страни, участващи в подпрограма МЕДИА, както и засилване на конкурентоспособността на европейските аудиовизуални продуцентски компании. Специално внимание ще бъде обърнато на кандидатурите, включили адекватни стратегии за осигуряване на по-устойчива и по-екосъобразна индустрия и за осигуряване на баланс между половете. За да отговарят на условията за допустимост, кандидатите трябва да бъдат установени в една от страните с нисък аудиовизуален капацитет (каквато е България) и да бъдат притежавани пряко или с мажоритарно участие от граждани на страни, участващи в подпрограма МЕДИА на програма „Творческа Европа“. Те трябва да бъдат независими европейски аудиовизуални продуцентски компании, които могат докажат, че са произвели и разпространили международно в поне три страни поне една своя продукция от 2014 г. насам. Програма Творческа Европа МЕДИА  публикува годишно конкурси (покана за представяне на проекти) за Пакетно финансиране, Мини пакетно финансиране и Co-Development. Кандидатите могат да представят само един проект в един от изброените конкурси. Възможно е една и съща компания да участва и като партньор в проект в конкурса за Co-Development. Наличният бюджет на конкурса е 4 000 000 Евро. Грантовете по конкурса представляват фиксирани суми, т.нар. „Lump sums“. И са със следните параметри:
Пълнометражен анимационен филм: 55 000 EUR
Анимационен сериал: 60 000 EUR
Пълнометражен документален филм: 30 000 EUR
Документална поредица: 35 000 EUR
Пълнометражен игрален филм с производствен бюджет под или равен на 5 милиона EUR: 45 000 EUR
Пълнометражен игрален филм с производствен бюджет над 5 милиона EUR: 60 000 EUR
Игрален сериал с производствен бюджет под или равен на 5 милиона EUR: 55 000 EUR
Игрален сериал с производствен бюджет над 5 милиона, но по-малък или равен на 20 милиона EUR: 75 000 EUR
Игрален сериал с производствен бюджет над 20 милиона EUR: 100 000 EUR
Късометражен филм: 10 000 EUR
Новите кандидати първо трябва да получат своя PIC (Participant Identification Code) – идентификационен код на участника, като регистрират свой акаунт в  EU LOGIN и въведат информация за компанията във “Funding and Tenders Portal”.

Източник: Европейска комисия