Напредъкът на България по Механизма за сътрудничество и проверка

Напредъкът на България по Механизма за сътрудничество и проверка
По пътя на страната ни към Европа съществуваха препъни камъни като реформата на съдебната система и борбата с корупцията. Именно при присъединяването на България към семейството на Европейския съюз бе създаден и Механизмът за сътрудничество и проверка, чрез който Европейката комисия редовно да може да оценява напредъка на поетите ангажименти в областите на съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност.  Европейската комисия публикува наскоро най-новия си доклад относно стъпките, предприети от България в изпълнение на тези ангажименти.  В този доклад се разглеждат конкретно постигнатият напредък по изпълнение на 17-те препоръки, отправени от Комисията в доклада по МСП от януари 2017 г. Заместник – председателят на ЕК заяви, че напредък има, но не по всички препоръки. В много области е необходима още работа. Той допълни, че очаква от българското правителство на напредне значително и да изпълни всички свои планирани реформи и избегне повече забавяния. неговото очакване е до края на мандата на текущата Комисия да се сложи край на Механизма за сътрудничество и проверка. В доклада от началото на годината бе направен пълен анализ на постигнатото през 10те години членство и бяха набелязани 17 стъпки, по които страната да се води, за да изпълни всички показатели от МСП. В насточщия доклад се отбелязва, че е постигнат значителен напредък по тези препоръки. Трябва да се отбележи, че макар политическата несигурност да доведе до някои забавения в изпълнението на реформите в началото на годината, процесът на реформите се ускори от месец май насам. Предстои обаче да се видят окончателните резултати в области, изискващи законодателни реформи и действия от страна на правителството, като например борбата с корупцията. Докладът маркира също, че през тази година бяха осъществени важни промени и в съдебната система , по-специално избирането на нов състав на Висшия съдебен съвет. Въздействието от тази стъпка следва да започне да се проявява през следващата година. Въпреки че Комисията все още не може да заключи, че показателите са изпълнени в задоволителна степен, тя остава на мнение, че при непрекъснати политически насоки и решимост за постигане на напредък в реформата България следва да може да изпълни оставащите препоръки и следователно да отговори задоволително на показателите по МСП в близко бъдеще. Комисията ще оцени напредъка отново към края на 2018 г. 
Източник: Европейска комисия