Национален фонд „Култура” обявява III сесия на конкурс по програма за културни контакти „Мобилност”

Национален фонд „Култура" обявява III сесия на конкурс по програма за културни контакти „Мобилност"
 
Програма „Мобилност" се провежда в рамките на две или три сесии годишно. Програмата подкрепа участия в международни, национални и локални културни форуми като финансира международни и вътрешни индивидуални (модул I) и колективни (модул II) пътувания. Чрез програмата се финансират участия в международни, национални и локални културни форуми на представители на българската култура и изкуство и  посещения на чуждестранни мениджъри и продуценти в областта на културата и изкуствата.
Третата сесия на конкурса обхваща събития, които ще се състоят от началото на месец ноември 2016 година до края на месец март 2017 г.
Бюджет на сесията: 10 000 лв.
 
Цели и приоритети на програмата:
– Да подкрепи професионалното развитие на български творци и професионалисти в сферата на културата;
– Да подпомогне включването на български творци в процесите на международния културен обмен;
– Да насърчи  участието на български творци в международни културни мрежи и инициативи;
– Да подобри междулокалните отношения в страната и да децентрализира културните прояви.
 
Приоритетно се разглеждат:
– проекти, свързани с прояви, които имат ключово значение за увеличаване на контактите на българската култура с европейските културни събития и процеси;
– проекти за установяване на дългосрочни партньорства;
– проекти, спомагащи децентрализацията на културния живот в страната;
– проекти за индивидуални международни пътувания. 
 
Допустими кандидати:
– български физически и юридически лица с дейност в областта на културата (вкл. държавни, общински, неправителствени, частни);
– български юридически лица с дейност в областта на културата (вкл. държавни, общински, неправителствени, частни), представляващи чуждестранни физически лица – културни оператори, поканени за участие в културни събития в България.
 Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 15:00 ч. на 15.09.2016 г.
Повече информация на сайта на програмата: www.ncf.bg