Нова програма „Еразъм+“

Новата програма „Еразъм +“

Всички сме чували името Еразъм и знаем, че тази програма дава възможности и утолява глада на младежите за пътувания, учене по иновативен начин и запознанства с нови хора в чужбина и не само. На 10 ноември 2020г. Комисията прие политическо споразомение между Европейския парламент и държавите членки за новата програма „Еразъм+“ /2021 – 2027/.

 

Програма „Еразъм+“ неизменно се посочва като една от най-успешните инициативи на ЕС. От създаването ѝ през 1987 г. досега обхватът на програмата се е разширил значително. Сега тя обхваща всички сектори на образованието и обучението, вариращи от образование и грижи в ранна детска възраст и училищно образование до професионално образование и обучение, висше образование и учене за възрастни. Чрез програмата се подкрепя сътрудничеството в областта на политиката за младежта и се насърчава участието в спортни дейности.

Новата програма ще бъде не само по-приобщаваща и иновативна, но и по-цифровизирана и по-екологична. Тя ще бъде от ключово значение за изграждането на европейското пространство за образование до 2025 г. и ще мобилизира секторите на образованието, обучението, младежта и спорта за бързо възстановяване и бъдещ растеж. Програмата ще предостави много нови възможности за учащите се в Европа. С повишената си достъпност и по-гъвкавите формати на мобилност, тя ще предостави възможности на по-разнообразна група от учащи се, включително на младежи с по-малко възможности и на ученици, които понастоящем са включени в действията за мобилност.

Трябва да продължим да насърчаваме младите хора да кандидатстват и да участват в проекти по програмата „Еразъм +“. Колкото повече пътуваме и се запознаваме с чужди култури, толкова повече се разширява и нашият кръгозор. Да не забравяме и че единственият начин да усетим духа на европейското семейство е чрез пътуване и срещане с други членове на обществото.