Нова програма за данъчно облагане на предприятията

Нова програма за данъчно облагане на предприятията

 
Европейската комисия прие Съобщение касаещо данъчното облагане на предприятията, което цели насърчаването по – стабилна, ефикасна и справедлива система за данъчно облагане на предприятията в ЕС. Пандемията от КОВИД- 19 и нанесените щети също са засегнати като проблем. Чрез новата програма е обещано възстановяването на Европа както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Тя има за цел създаването на справедлива и стабилна бизнес среда, която може да стимулира устойчивия растеж с по-голяма заетост в ЕС и да увеличи нашата отворена стратегическа автономност.
 
За начало, Комисията ще предостави план и нова рамка за данъчно облагане, което ще се случи до 2023 година. Тази нова рамка несъмнено ще намали административната тежест, ще елиминира данъчните пречки и ще създаде по – благоприятна среда за бизнеса в рамките на единния пазар. 
 
В гореспоменатото съобщение за данъчно облагане ще се определи и данъчна програма за следващите две години с мерки за насърчаване на продуктивните инвестиции и предприемачеството. 
 
Контекст
Днешното съобщение е част от по-широка програма на ЕС за данъчна реформа за следващите години. В допълнение към реформите на корпоративното данъчно облагане, посочени в съобщението, Комисията скоро ще представи мерки за гарантиране на справедливо данъчно облагане в цифровата икономика. Комисията ще предложи данък върху цифровите технологии, който ще служи като собствен ресурс на ЕС. Комисията скоро ще представи и преразглеждане на Директивата за енергийното данъчно облагане и Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите в контекста на пакета „FitFor55“ и Европейския зелен пакт. 
 
За повече информация посетете: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_2430