Нова рамка за мониторинг на кръговата икономика

Нова рамка за мониторинг на кръговата икономика

Европейската комисия създаде рамка за мониторинг на кръговата икономика. Планът за действие на ЕС за кръгова икономика е създаден и работи, но има празнина, която чрез тази рамка би трябвало да бъде запълнена, а именно липсата на набор от показатели, който да улавя всички основни елементи на кръгови икономика по протежение на жизнен цикъл на материали, продукти и услуги и да дава солидно разбиране на настоящата ефективност на ЕС и на отделните държави-членки. Рамката за мониторинг има за цел да се направи оценка на напредъка към по-кръгова икономика в ЕС и на национално ниво. Това ще даде възможност за оценка на ефективността на действие на равнище ЕС и на национално равнище, за да се идентифицират най-добрите практики и различия на изпълнения в конкретни области, както и необходимостта от допълнителни действия. 

Източник: Европейската комисия