Нови мерки за намаляване на количеството на пластмасови отпадъци

Нови мерки за намаляване на количеството на пластмасови отпадъци
С увеличаването на количеството на вредните пластмасови отпадъци в океаните и моретата Европейската комисия предлага нови правила за целия ЕС, насочени към 10-те пластмасови изделия за еднократна употреба, които най-често се срещат на плажовете и моретата в Европа, както и за загубеното и изоставеното риболовно оборудване. Заедно те съставляват 70% от всички морски отпадъци. Новите правила са пропорционални и пригодени за постигане на най-добри резултати. Това означава, че ще бъдат приложени различни мерки за различните продукти. В случаите, когато алтернативите са лесно достъпни, пластмасовите продукти за еднократна употреба ще бъдат забранени от пазара. За продукти без алтернативни решения, акцентът е върху ограничаването на тяхното използване чрез национално намаляване на потреблението; изискванията за проектиране и етикетиране и задълженията за управление на отпадъците / почистване на производителите. Заедно, новите правила ще поставят Европа пред решаването на един въпрос с глобални последици. Навсякъде по света пластмасите съставляват 85% от морските отпадъци. Пластмасовите изделия достигат до белите дробове, до храната ни, откриват се във въздуха и водата и имат непознати въздействия върху здравето ни. Борбата с пластмасовия проблем е задължителна и може да донесе нови възможности за иновации, конкурентоспособност и създаване на работни места. Компаниите ще получат конкурентно предимство: наличието на един набор от правила за целия пазар на ЕС ще създаде трамплин за европейските компании, за да развият икономии от мащаба и да бъдат по-конкурентоспособни в процъфтяващия световен пазар за устойчиви продукти. Чрез създаването на системи за повторно използване (като например схеми за възстановяване на депозити) компаниите могат да осигурят стабилно снабдяване с висококачествен материал. В други случаи стимулът за търсене на по-устойчиви решения може да даде на компаниите технологично предимство пред глобалните конкуренти.
Ще се работи върху различни мерки за различни продукти. След взетите мерки по отношение на пластмасовите торбички през 2015 г., 72% от европейците заявиха, че са намалили използването на пластмасови торбички (Евробарометър). Сега ЕС насочва вниманието си към 10-те пластмасови изделия и риболовните принадлежности за еднократна употреба, които заедно съставляват 70% от морските отпадъци в Европа. Новите правила ще въведат:
– забрана за пластмаси в определени продукти: Когато алтернативите са лесно достъпни, пластмасовите продукти за еднократна употреба ще бъдат забранени от пазара. Забраната ще се прилага за пластмасовите клечки за уши, прибори за хранене, чинии, сламки, бъркалки и пръчки за балони, които вместо това трябва да бъдат направени изключително от по-устойчиви материали. Платмасови изделия за напитки за еднократна употреба ще се допускат на пазара, само ако капачките им са прикрепени към тях;
– целта за намаляване на потреблението: държавите-членки ще трябва да намалят употребата на пластмасови контейнери за храни и чаши за напитки. Те могат да направят това, като определят национални цели за намаляване на емисиите, предлагат алтернативни продукти на мястото на продажба или гарантират, че пластмасовите продукти за еднократна употреба не могат да бъдат предоставени безплатно;
– задължения на производителите: производителите ще помагат за покриване на разходите за управление на отпадъците и почистване, както и мерки за повишаване на осведомеността за контейнери за храни, пакети и опаковки (например за чипс и сладкиши), контейнери и чаши за напитки, тютюневи изделия с филтри), мокри кърпички, балони и леки пластмасови торбички. Индустрията ще получи и стимули за разработване на по-малко замърсяващи алтернативи за тези продукти;
-целите за събиране: държавите-членки ще бъдат задължени да съберат до 2025 г. 90% от бутилките за пластмасови напитки за еднократна употреба, например чрез схеми за възстановяване на депозити;
– изисквания за етикетиране: Някои продукти ще изискват ясно и стандартизирано етикетиране, което показва как трябва да се изхвърлят отпадъците, отрицателното въздействие върху околната среда на продукта и наличието на пластмаси в продуктите. Това ще се отнася за санитарни кърпи, мокри кърпички и балони;
-мерки за повишаване на осведомеността: Държавите-членки ще бъдат задължени да повишават осведомеността на потребителите относно отрицателното въздействие на изхвърлянето на пластмаси и риболовни принадлежности за еднократна употреба, както и относно наличните системи за повторна употреба и възможностите за управление на отпадъците за всички тези продукти.
Представената днес инициатива е в изпълнение на поетия в Европейската стратегия за пластмасите ангажимент за справяне с разточителната употреба на пластмаси и с пластмасовите отпадъци чрез законодателни действия, който бе приветстван от Европейския парламент, Съвета, гражданите и заинтересованите страни. Предложените мерки ще допринесат за прехода на Европа към кръгова икономика, за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие, за спазване на ангажиментите на ЕС в областта на климата и за изпълнение на целите на индустриалната му политика.
Източник: Европейска комисия