НОВИ НАЦИОНАЛНИ ТАВАНИ ЗА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ НА ВЪЗДУХА

НОВИ НАЦИОНАЛНИ ТАВАНИ ЗА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ НА ВЪЗДУХА

 

В сряда от Европейския парламент са одобрени предложенията на Европейската комисия за въвеждане на национални тавани за шест основни замърсители, сред които серен диоксид, прахови частици и азотни оксиди. Мотивът за решенишето е, че замърсяването на въздуха предизвиква преждевременната смърт на около 400 000 души в ЕС годишно.
С одобрението на тези предложения се наложиха ограничения на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк, метан, и прахови частици (по-малки от 2,5 микрометра), които да бъдат постигнати между 2020 и 2030 г., по предложение от Комисията. Идеята е бъдещата директива за националните тавани за емисии да допринесе за намаляването на живачните емисии, но преди всяка една от страните членки да поеме своите ангажименти за намаляване на емисиите трябва да се извърши оценка на въздействието.
Необходим е нов регламент за тестове при мисиите в реални условия на движение, за да се гарантира, че всички европейски политики за замърсяване на въздуха отговарят на нуждите.
На тази пленарна сесия, депутатите гласуваха и против предложението на Комисията за повече гъвкавост, която да позволи на страните членки да компенсират намаленията на емисиите на азотни оксиди, серни диоксиди и прахови частици от международното корабоплаване.  Вместо по гъвкави мерки, Комисията трябва да обмисли мерки за намаляване на емисиите от международното корабоплаване, особено в териториалното море и изключителните икономически зони на страните членки. Следващата стъпка на Комисията трябва да бъде подготовката на законодателно предложение, в случай че такова е необходимо.
След одобрението на позиция на ЕП евродепутатите ще започнат преговори със Съвета на министрите за постигане на споразумение на първо четене.

Източник: Европейския парламент